מידע לנרשמים לבחינת יע"ל

בחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה הנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת בארץ בלבד.

בחינה בתנאים מותאמים נערכת לצד כל מועד בחינה רגילה או בתוך שלושה שבועות מכל מועד כזה. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנבחנים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים.

מי יכול להגיש בקשה לתנאים מותאמים

נבחנים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או פסיכיאטרית, וכן לקות למידה או קשב) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים למאל"ו. נבחנים שמגבלה גופנית (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה, או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה, רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.

המידע, הדרישות והקריטריונים הנוגעים להגשת בקשה לתנאים מותאמים ולטיפול בה מופיעים כאן. אי-עמידה בדרישות הנוגעות להגשת בקשה או בקריטריונים למתן התאמות עשויה להביא לידי דחיית הבקשה, ולכן יש לקרוא אותן בעיון ולפעול על פיהן.

לוח זמנים להגשת בקשה לתנאים מותאמים

שימו לב: על מגישי בקשה לתנאים מותאמים להירשם לבחינת יע”ל, וכן להבטיח שכל המסמכים הנדרשים יגיעו למאל"ו בדואר או במסירה ידנית לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון עד אליו צריכות להגיע בקשות, מסמכים נוספים וערעורים בקשר לבחינה בתנאים מותאמים.

בדיקת המסמכים עשויה להימשך עד 25 ימי עבודה. מאל"ו שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממגישי הבקשה נתונים ותוצאות אבחונים נוסף על אלה שקיבל מהם. קרוב לוודאי שמי שהגיש את בקשתו בחודש האחרון שלפני מועד סיום ההרשמה לא יספיק להגיש מסמכים נוספים או ערעור ובקשה לדיון חוזר.

לכן אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים הנלווים אליה מוקדם ככל האפשר, ולכל הפחות חודשיים לפני מועד סיום ההרשמה. לאחר מועד סיום ההרשמה לא יוכל המועמד להגיש ערעור על החלטת מאל"ו בבקשתו או להוסיף, לעדכן או לתקן דוחות רפואיים או אבחונים, ככל שנדרש.

שלבי הטיפול בבקשה מוצגים באיזור האישי באתר מאל"ו, ואפשר לעקוב אחריהם באמצעות לחיצה על "הצג מצב פנייה".

נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים בבחינת יע”ל במועד מסוים והחליטו לשנות את מועד הבחינה או מתעתדים להיבחן שוב במועד אחר חייבים להגיש בקשה חוזרת לקבלת תנאים מותאמים במועד החדש, באמצעות טופס למבקש/למבקשת. גם בקשה זו חייבת להגיע למאל"ו לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה.

מידע נוסף

מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה בחינתם. בעצם הגשת בקשה לתנאים מותאמים הנבחנים מאשרים למאל"ו להעביר מידע כאמור.

 

לאחר ההרשמה לבחינה

זימון לבחינה

לאחר קליטת הרשמתכם במערכת יישלח אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם.

באחריותכם לוודא שהפרטים המופיעים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות או דרכון זר ומועד הבחינה). אם אחד הפרטים שגוי, תקנו אותו מִייד באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

לאחר סיום ההרשמה יישלחו אליכם פרטי שיבוצכם בבחינה בדואר או בדואר אלקטרוני, ונוסף על כך תוכלו לצפות בהם באזור האישי באתר מאל"ו.

שינוי מקום הבחינה

אם תרצו לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם, תוכלו לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ, על בסיס מקום פנוי, וזאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

שינוי מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד בחינה כלשהו וברצונכם לשנות אותו, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפניה טלפונית למרכז הזימונים, כפי שמוסבר להלן:

  • בקשה לשינוי מועד שתתקבל לפני סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו -תתבצע ללא תשלום.
  • לאחר סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו, ניתן לבצע שינוי מועד רק החל משבוע לאחר הבחינה. שינוי כזה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הבקשה.
  • אם אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה, ושיניתם את מועד הבחינה, עליכם לדאוג להגשת בקשה לקבלת תנאים מותאמים גם למועד החדש. לשם כך עליכם למלא את השאלון לפניה חוזרת ולהגיש אותו ליחידה לבחינות בתנאים מותאמים, על פי נהלי הגשת בקשה לתנאים מותאמים. פרטים נוספים בעניין מופיעים כאן.

ביטול הרשמה לבחינה

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו.

דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה, בהתאם להוראות החוק. למעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, אם תתקבל פנייתכם במרכז הזימונים לפני יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה, ואם תתקבל הפנייה אחרי יום סיום ההרשמה, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 45% מדמי הבחינה.