בחינה בתנאים מותאמים

בחינת יעלנט אינה נערכת בתנאים מותאמים.