ציוני בחינת יע"ל:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות  
  תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר  
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

1. חישוב הציונים בפרקי שאלות הברֵרה- סכום התשובות הנכונות בחלק זה הוא ציון הגלם. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו במועדים שונים ובנוסחים שונים - ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם זה הוא מ - 50 עד 150.

2. חישוב ציוני החיבור- את החיבור בודקים שני מעריכים בארבע אמות מידה: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון. כל אחד מהמעריכים נותן ציון נפרד. ציון החיבור הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים, וגם הוא ניתן בסולם ציונים אחיד מ-50 עד 150.

3. חישוב הציון הכללי ביע"ל- הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל שבו משקלו של הציון בפרקי שאלות הבררה הוא 2/3, ומשקלו של ציון החיבור הוא 1/3.

סולם הציונים הכלליים בבחינת יע"ל גם הוא מ-50 עד 150.

ממועד דצמבר 2002 ציוני יע"ל מחושבים אחרת מבעבר, ועל כן אין להשוותם לציונים שחושבו לפני מועד זה.

 

מה משמעות הציונים?

בבחינת יע"ל אין ציון "עובר" ואין ציון "נכשל". הציונים משמשים כדי לקבוע אם יחויבו הנבחנים בלימודי עברית, ואם כן - באיזו רמה. במקצת המוסדות הציונים משמשים קריטריון קבלה ללימודים במוסד.

כל מוסד קובע באופן עצמאי את החלטותיו על סמך הציונים בבחינה. החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן - אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

פעולות אפשריות במדור הציונים: דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

 

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו דיווח להם במישרין. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם.

ציוניכם יועברו בתוך 45 יום ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב, לטכניון, לאוניברסיטת אריאל בשומרון, לאוניברסיטה הפתוחה וכן למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן.

המרכז ידווח את ציוני הבחינה רק למוסדות שיהיו רשומים בטופס ההרשמה, ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, או להתנגד להעברתם לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי או להוריד טופס העברה למוסדות. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף (attachment) בדוא"ל  score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לשינויים פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.