ציונים

ציוני בחינת יעלנט: חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת