ציוני בחינת מימ"ד:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

א. חישוב ציוני הגלם - כל תשובה נכונה מזכה את הנבחן בנקודה. מספר התשובות הנכונות בכל תחום מהווה את ציון הגלם בתחום.

ב. חישוב ציוני התקן - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים, בשפות שונות ובמועדים שונים, מתורגמים ציון הגלם בכל אחד משלושת תחומי הבחינה לסולם אחיד - סולם ציוני התקן.

סולם הציונים בכל אחד משלושת התחומים הוא מ-25 עד 125.

ג. חישוב הציון הכללי בבחינת מימ"ד - הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל של הציונים בשלושת התחומים המרכיבים את הבחינה. משקל הציון בעברית ומשקל הציון במתמטיקה כפולים ממשקלו של הציון באנגלית.

סולם הציון הכללי הוא מ-50 עד 650.

מה משמעות הציונים?

מטרתה של בחינת מימ"ד היא לבחור מן המועמדים למכינות את מי שיש להם הסיכוי הטוב ביותר לסיים בהצלחה את המכינה וללמוד בעתיד במוסד להשכלה גבוהה בישראל.

כל מוסד ממוסדות הלימוד המשתמשים בבחינה קובע באופן עצמאי את החלטותיו על סמך הציונים. החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

דיווח הציונים

ציוניכם ידווחו בתוך 10 ימים למכינה שבה נבחנתם. מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שדיווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם. הציונים מדווחים למכינה שנבחנתם בה ובאתר. אין אפשרות לדווח למוסדות נוספים.

הציונים מדווחים לנבחנים באינטרנט סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד. תוכלו לראות את ציוניכם באתר זה לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות וסיסמתכם האישית. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון סיסמאות לנבחנים.

לכל דיווח ציונים מצורף עלון הסבר.

בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה

המרכז מאפשר בדיקה חוזרת של הבחינה. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות, יוחזרו לנבחן דמי הטיפול. מניסיוננו, הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של הבחינה תוכלו לבקש זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (attachment) בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il . אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה, כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של הבחינה עד שלושה חודשים מיום הבחינה.

תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. לעתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה, או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציוניו מוקפאים עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מחליט המרכז על המשך הטיפול במקרה. על פי רוב, ההזמנה לבחינה חוזרת נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה במועד מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).