בחינה בתנאים מותאמים: מערכות מו"ר ומרק"ם

תנאי בחינה מותאמים ניתנים רק לנבחנים שהם בעלי לקות המשבשת את תפקודם במידה רבה, וזאת כדי לשמור על הוגנות המבחן ביחס לכל הנבחנים.

מועמדים הסבורים כי הם זכאים לתנאים מותאמים בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי מכיוון שהם בעלי מגבלה גופנית חמורה או לקות בכתיבה העלולות לפגוע בתפקודם בעת מילוי השאלון, ישלחו בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו. בבקשה זו יציינו כי הם מבקשים לקבל תנאי בחינה מותאמים בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי של מערכת מו"ר או מרק"ם. את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון למערכת המיון מו"ר או מרק"ם, ועליה להגיע ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו, מגובה במסמכים, לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה. לבקשה יש לצרף הצהרה חתומה על פי הטופס המצוי בקישור הבא: טופס הצהרה למועמד המבקש תנאים מותאמים. הנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת הבקשה ובדבר המסמכים הנדרשים מצויות באתר מאל"ו. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה - את רשימת המזומנים לבחינה קובעות האוניברסיטאות בלבד.

החלטה אם להיענות לבקשה או לדחותה תתקבל עד 25 ימים ממועד קליטתה. על החלטה זו אפשר לערער, כמפורט באתר מאל"ו, אך גם הערעור צריך להגיע למאל"ו לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו. הטיפול בבקשה ובערעורים דורש זמן, ולכן מומלץ לשלוח בקשות מוקדם ככל האפשר ולא לחכות לרגע האחרון.

האמור לעיל נוגע גם למועמדים שנרשמו לבתי הספר לרפואה ועדיין לא קיבלו זימון למערכת מו"ר או למערכת מרק"ם, אך לא קיבלו גם הודעת דחייה.

לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה, ובכלל זה המסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים מותאמים.