ציוני בחינת מתא"ם:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות  
  תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר  
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

כיצד הציונים מחושבים?

ציוני מתא"ם הם ציונים יחסיים, המשקפים את הישגיו של הנבחן בהשוואה להישגי שאר הנבחנים. לכל נבחן מחושבים שלושה ציונים: ציון בחלק ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר, ציון בחלק הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה וציון כללי, המבוסס על הציונים של שני החלקים.

השלב הראשון של תהליך חישוב הציונים הוא חישוב ציוני גלם לשני חלקי הבחינה (על סמך מספר התשובות הנכונות בכל חלק). לאחר מכן ציוני הגלם מתוקננים כדי לאפשר השוואה בין הציונים בשני חלקי הבחינה, וכן כדי לאפשר דירוג מדויק של כל מי שנבחן בה.

בשלב השני, לצורך חישוב הציון הכללי בבחינה, מחושב ממוצע משוקלל של שני חלקי הבחינה (40% לחלק ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר ו-60% לחלק הבנת טקסטים), וממוצע זה מתורגם לציון הסופי בבחינה באמצעות נוסחת מעבר המופעלת עליו (הנוסחה מופיעה בעלון ההסבר שנשלח לנבחנים בעת פרסום הציונים).

כל ציוני בחינת מתא"ם המדווחים הם ציוני תקן בסולם שבו הממוצע הוא 100 וסטיית התקן 20, וטווח הציונים מ-50 עד 150.

הציונים בבחינת מתא"ם תקפים עבור הרשמה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה לחמש שנות הלימודים הבאות לאחר הבחינה. לדוגמה, תוצאות מתא"ם במועד 2021 תקפות לנרשמים לתשפ"ג (2023-2022), תשפ"ד (2024-2023), תשפ"ה (2025-2024), תשפ"ו (2026-2025) ותשפ"ז (2027-2026). באופן דומה, מועדי הבחינה התקפים לשנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022) הינם מועד 2017, מועד 2018, מועד 2019, מועד 2020 ומועד 2021.

הפעולות האפשריות במדור הציונים הן דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים והגשת בקשה לבדיקה חוזרת

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלו דרך האזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן.

 

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה מעביר להם במישרין. לכל מוסד שיקול דעת בלעדי בנוגע למשקלם של ציוני מתא"ם בתהליך הקבלה ללימודים לתואר מתקדם בפסיכולוגיה או למגמה כלשהי בפסיכולוגיה.

אלא אם ביקשתם אחרת במהלך ההרשמה לבחינה, בתוך 45 יום ממועד הבחינה יועברו ציוניכם לכל המוסדות המציעים לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה, הרשומים כאן. מאל"ו לא יעביר את ציוני הבחינה לשום מוסד שאינו מופיע ברשימה. כל המוסדות הנוגעים בדבר התחייבו להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים אצלם.

בקשות לשינויים: אם אתם מתנגדים שציונכם ידווח למוסד מן המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, שלחו עד ליום הבחינה בקשה בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il. וציינו לאיזה מוסד אין לדווח את ציונכם.

אם לאחר שנרשמתם תרצו לדווח את ציוניכם גם למוסדות המצוינים בטופס ההרשמה שלא סימנתם בשעה שנרשמתם, תוכלו לבצע זאת באזור האישי.  בקשה לשינויים אינה כרוכה בתשלום. אנו ממליצים לבצע את השינויים באזור האישי. כמו כן, אפשר גם להוריד טופס העברה למוסדות. את הטופס יש לשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף בדוא"ל לכתובת score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.