ציונים:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות
  תשלום עבור עותק נוסף של הציונים לנבחן
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

כיצד הציונים מחושבים?

ציוני מתא"ם הם ציונים יחסיים, המשקפים את הישגיו של הנבחן בהשוואה להישגי שאר הנבחנים. ההבדלים בין מועדי הבחינה ובין נוסחיה אינם משפיעים על הציונים.
לכל חלק משני חלקי הבחינה מחושב ציון נפרד.

בנוסף מחושב ציון מתא"ם כללי, שבו לחלק של ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה יש משקל של 30%, ולחלק של הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה משקל של 70%.

כל ציוני בחינת מתא"ם המדווחים הם ציוני תקן בסולם שבו הממוצע הוא 100 וסטיית התקן 20, וטווח הציונים מ-50 עד 150.

פעולות אפשריות במדור הציונים (דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת)

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה דרך האזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן.

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמדווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לכל מוסד שיקול דעת בלעדי בנוגע למשקלם של ציוני מתא"ם בתהליך הקבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה או למגמה כלשהי בפסיכולוגיה.

ציוניכם ידווחו בתוך 45 יום לכל המחלקות לפסיכולוגיה בארץ המלמדות לתארים מתקדמים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת אריאל בשומרון, המרכז הבינתחומי הרצליה, מרכז אקדמי פרס והאוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית עמק יזרעאל. 

המרכז ידווח את ציוני הבחינה רק למוסדות שיהיו רשומים בטופס ההרשמה, ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים: אם אתם מתנגדים שציונכם ידווח למוסד מן המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, שלחו עד ליום הבחינה בקשה בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il. וציינו לאיזה מוסד אין לדווח את ציונכם.

אם לאחר שנרשמתם תרצו לדווח את ציוניכם גם למוסדות המצוינים בטופס ההרשמה שלא סימנתם בשעה שנרשמתם, תוכלו לבצע זאת באזור האישי.  בקשה לשינויים אינה כרוכה בתשלום. אנו ממליצים לבצע את השינויים באזור האישי. כמו כן, אפשר גם להוריד טופס העברה למוסדות. את הטופס יש לשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף בדוא"ל לכתובת score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.

דיווח הציונים לנבחנים

בתוך 45 יום ממועד הבחינה, סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם. אם התנגדתם לכך, יישלחו הציונים לביתכם בדואר ישראל.

בנוסף, אפשר לקבל דיווח ציונים לבית הנבחן עד שלושה חודשים מיום הבחינה ללא תשלום.

תוכלו לראות את ציוניכם גם באתר זה, סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, על פי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ומספר האסמכתה. מספר זה מופיע באישור ההרשמה לבחינה (של הנבחנים שנרשמו באתר המרכז) או בראש הספח "קבלה לנבחן" שנשאר ברשותם של הנבחנים שנרשמו בטופס הרשמה בבנק לאחר תשלום דמי הבחינה, בזימון לבחינה ובאישור לנבחן הניתן בסוף הבחינה. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים.

הדיווח כולל את הפרטים האלה:

1.  הציונים בכל אחד משני החלקים: ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה, והבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה.

2.  ציון מתא"ם הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשני החלקים.

לכל דיווח ציונים מצורף עלון הסבר.

  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
  • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון ולא בפקס.
  • משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן כרוך בתשלום. לשם כך תוכלו לפנות בטלפון למדור ציונים או להוריד מן האתר טופס לתשלום בכרטיס אשראי. יש לשמור את הטופס במחשב ולשלוח אותו כקובץ מצורף (attachment) בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לבדיקה חוזרת של חוברת הבחינה

המרכז מאפשר בדיקה חוזרת של חוברת הבחינה. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות, יוחזרו לנבחן דמי הטיפול. מניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של חוברת הבחינה, תוכלו לפנות בטלפון למדור הציונים או להוריד מאתר זה טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור את הטופס במחשב ולשלוח אותו כקובץ מצורף (attachment) בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של חוברת הבחינה עד שלושה חודשים מיום הבחינה. תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

שימו לב, בבדיקה החוזרת לא נעשית הערכה חוזרת על השאלות הפתוחות, אלא נבדק דיוק הקליטה של נתוני ההערכה.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).