מדיניות פרטיות

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ע"ר (להלן: "מאל"ו") מכבד את הזכות לפרטיות. מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות של מאל"ו בנוגע לאיסוף מידע בידי מאל"ו במסגרת השירותים שהוא מעניק לנבחנים ולגורמים אחרים, לשימוש בו, לגילויו ולהגנה עליו ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות זו חלה על המידע שנאסף מנבחנים, מגורמים שלישיים ומגולשים באתר (ביחד, "משתמשים").

המידע הנאסף

מדיניות הפרטיות חלה על המידע והנתונים שלהלן:

(א) מידע אישי שהתקבל במסגרת ההרשמה לשירותים באתר, כגון שם, מספר תעודת זהות או דרכון, תאריך לידה ודרכי התקשרות, לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;

(ב) מידע אישי שהתקבל במסגרת הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה, כגון תשובות לשאלון אישי, אבחונים, תעודות ומסמכים רפואיים, מחלות וכן מידע על ההתאמות בבחינה שאושרו במאל"ו;

(ג) מידע אישי הנוגע למבחנים ספציפיים, כגון בחינות שנבחנים נרשמו אליהן, מועדן ומקומן, הציון שקיבלו בהן, הערכות הביצוע בהן, פירוט המוסדות שציונים יועברו אליהם, התנהגותו של הנבחן במהלך הבחינות ובעקבותיהן, נאותות הליך הבחינה ו/או מהימנות הציון;

(ד) מידע אישי שגופים חיצוניים (כגון משרדי ממשלה) מסרו למאל"ו לצורך ניתוח נתונים וביצוע מחקרים, לרבות שמות, כתובות ומספרי תעודת זהות או דרכון של הנבחנים, תאריכי לידה של הנבחנים, תשובות הנבחנים לשאלות, הזדקקות של הנבחנים לצרכים מיוחדים או לחינוך מיוחד, שמות ומספרי תעודת זהות או דרכון של הורי הנבחנים, נתונים בדבר מצבם הסוציו-אקונומי של הנבחנים והשתייכותם הדתית והלאומית, ארץ הלידה של הנבחנים ושל הוריהם, רמת ההשכלה של הורי הנבחנים, מספר אחי הנבחנים ועוד;

(ה) נתונים הנאספים על הגולשים באתר מאל"ו או דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי או המכשיר הנייד של הגולש, כתובת ה-IP שלו, מערכת ההפעלה שהוא משתמש בה ומקומו הגאוגרפי;

כל פרטי המידע המצוינים בסעיף זה ייקראו להלן, ביחד ובנפרד, "המידע".

החוק אינו מחייב נבחנים ו/או המשתמשים למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונם ובהסכמתם.  עם זאת, לצורך שימוש בשירותי האתר על הנבחנים למסור כמה פרטי מידע אישי. המידע שמסרו הנבחנים ו/או המשתמשים לא יימסר לצדדים שלישיים, למעט האמור במסמך זה.

כיצד מוגן המידע

מאל"ו נוקט באמצעים המקובלים כדי להגן על המידע שנמסר לו, הן בזמן המסירה והן לאחר קבלתו. כידוע, אין שיטות העברה של מידע או אחסון אלקטרוני שלו שהן מוגנות לחלוטין. לכן, אף שמאל"ו משתדל להגן על המידע האישי שלכם, אין אפשרות לוודא את ביטחונו המוחלט.

כיצד משתמשים במידע

המידע האישי משמש למתן שירותים למשתמשים, ובכלל זה הרשמה לבחינות, מתן התאמות בדרכי היבחנות במידת הצורך, תיקוף הבחינות והעברת ציונים למוסדות לימוד. מידע זה עשוי לשמש גם לצרכים פנימיים, ובכלל זה מחקר פסיכומטרי לצורך פיתוח מבחנים ושיפורם במגוון היבטים, כגון תוקף והוגנות הבחינות. כמו כן הנתונים משמשים לאבחון בעיות בשרתי מחשב, שיפור האתר והשירותים המוצעים בו, עריכת מחקרים ובדיקות בנוגע לשירותים אלו והתאמת האתר לצורכי כל משתמש.

חלק מהמידע האישי שמאל"ו אוסף משמש גם לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ופיתוח, ולהפקת מידע סטטיסטי - מידע המקבץ נתונים הנוגעים לנבחנים ו/או משתמשים ואינו כולל פרטים מזהים. מידע סטטיסטי מסייע למאל"ו להבין את צורכי המשתמשים בשירותיו. חשוב להדגיש שהמידע הסטטיסטי הוא אנונימי ואינו מקושר לפרטים מזהים של משתמש כלשהו.

העברת מידע לגורמים חיצוניים

ככלל מאל"ו אינו חולק את המידע האישי שהנבחנים ו/או המשתמשים מוסרים עם צדדים שלישיים ללא אישור מפורש מהם. זאת למעט הפירוט שלהלן, ולמעט מקרים שבהם הוא נדרש לעשות זאת על פי דין או על פי הוראה של רשות מוסמכת (לרבות חוק, תקנה, זימון או צו בית משפט או במסגרת שיתוף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק) ולמעט מקרים שבהם הוא נדרש לעשות זאת במסגרת הליך משפטי לצורך הגנה על זכויותיו.

מאל"ו מעביר למוסדות הלימוד המשתמשים בציוני הבחינה (להלן: "מוסדות לימוד") את המידע הדרוש להם לצורך מיון וקבלה, לרבות מספר תעודת הזהות של הנבחנים, מועד בחינתם וציוניהם בבחינה. הנבחנים יכולים לקבוע לאילו מוסדות לימוד יועברו נתונים אלו באמצעות טופס ההרשמה לבחינה ובאמצעות האזור האישי באתר. נוסף על כך, מאל"ו עשוי להעביר למוסדות הלימוד מידע בנוגע לתנאים שבהם נערכה הבחינה, נאותות הליך הבחינה ו/או מהימנות הציון, בכל מועד שהוא. נוסף על כך, מאל"ו עשוי להעביר מידע אודות אבחונים, תעודות ומסמכים רפואיים, מידע על ההתאמות בבחינה שאושרו במאל"ו וכן מידע אודות התנהגותו של הנבחן במהלך הבחינות ובעקבותיהן, לכל גורם שהחתים את המועמדים שלו על טופס ויתור סודיות רפואית.

מאל"ו עשוי לחלוק מידע סטטיסטי או מידע שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ופיתוח, עם גורמים שלישיים הרלוונטיים לעבודתו, לרבות כתבי עת מדעיים הדורשים זאת, ללא הגבלה ובתנאים שיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן מאל"ו עשוי לספק מידע שאינו אישי ל-Google Analytics כדי לקבל ניתוח של השימוש באתר מאל"ו ובשירותיו.

מאל"ו משתף פעולה עם משרדי ממשלה ומעביר להם מידע סטטיסטי המופק מנתונים גולמיים שסיפקו לו.

מאל"ו משתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או מנחה אותו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל נתון נדרש של כל משתמש. בנוסף, מאל"ו יעביר את פרטי המשתמשים במקרים בהם מאל"ו מאמין בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת להגן על זכויותיו או קניינו או זכויות אלה של צד שלישי; או לשם הגנה על טוהר הבחינות, חשאיותן, שלמותן ומהימנותן, וזאת בין היתר למוסדות הלימוד הרלוונטיים, רשויות האכיפה וגופים רגולטוריים, לפי העניין.

לצורך עיבוד המידע מאל"ו עשוי להשתמש בשירותיהם של קבלני משנה, לרבות כאלו הנמצאים במדינות אחרות, ולשלוח להם מידע שקיבל מהנבחנים ו/או המשתמשים. כל קבלני המשנה האלה כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש. למרות זאת, ייתכן שרמת ההגנה על המידע במדינותיהם לא תשתווה לרמת ההגנה על המידע במדינה שבה הנבחנים ו/או המשתמשים מתגוררים או במדינה שבה נבחנו.

מאל"ו עשוי לחשוף את מאגרי המידע שלו, ובהם מידע אישי הנוגע לנבחנים ו/או משתמשים, אם יחליט או ייאלץ להעביר את פעילות הארגון או חלק ממנה, לרבות בזמן פירוק. במקרה זה המידע האישי ימשיך להיות כפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.

המשתמש מסכים מפורשות, בעצם מסירת המידע האישי אודותיו למאל"ו,  להעברות ולשימושים לעיל, לרבות העברת המידע מחוץ למדינת תושבתו.

התקשרויות

מאל"ו עשוי להשתמש בפרטי ההתקשרות שמסרו הנבחנים ו/או המשתמשים כדי לשלוח אליהם דואר אלקטרוני או הודעות אחרות הנוגעות לבחינות, אלא אם כן הביעו התנגדות מפורשת לכך בעת הרשמתם לבחינה. במעמד אישור נהלי בחינה בעת ההרשמה המשתמשים מסכימים מדעת לקבל הודעות כאמור, אלא אם כן הביעו התנגדות לכך באופן מפורש. משתמשים רשומים יכולים לבקש להפסיק לקבל מידע ועדכונים באמצעות האזור האישי באתר.

קבלת מידע אישי

מאל"ו שומר את המידע האישי שלכם למשך הזמן הנחוץ לקיום המטרה לשמה הוא נאסף תוך ציות לדין החל. יש באפשרותכם לעיין במידע שמסרתם ובתוצאות המבחנים אותם ביצעתם באמצעות כניסה לאזור האישי באתר.

אם ברצונכם לעיין במידע אישי נוסף אודותיכם שאינו זמין באזור האישי תוכלו לעשות זאת באמצעות בירור הכתובת המתאימה לפנייה בפניות ובירורים באתר מאל"ו.

קישורים

ייתכן שיוצגו באתר קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים מסוג זה מוגשים לצורך ביצוע פעולות כגון תשלום או הפנייה לקבלת מידע מדעי. מאל"ו אינו אחראי לתוכן או לנהלי הפרטיות של צדדים שלישיים ולכן גם אינו אחראי לשימוש במידע שתמסרו לגופים שלישיים. מומלץ ללמוד על נהלי הפרטיות של כל גוף לפני שאתם מוסרים להם מידע כלשהו, כולל מידע אישי.

עיון, במידע תיקונו ועדכונו

מאל"ו מאפשר לכל הנבחנים ו/או משתמשים לעיין במידע האישי שמסרו במהלך ההרשמה לבחינות וכן בתוצאותיהן של בחינות אלו. את המידע האישי הנבחנים ו/או המשתמשים יכולים לעדכן באזור האישי באתר במידת הצורך. נבחנים ו/או משתמשים המעוניינים לעיין במידע שמסרו ו/או שנאסף על ידי מאל"ו שאינו זמין באזור האישי יכולים לעשות זאת באמצעות פנייה לפניות ובירורים באתר מאל"ו.

מאל"ו ישמור את המידע שסיפקו המשתמשים כל עוד הדבר נדרש כדי לספק שירותים למשתמשים כמפורט לעיל. למשתמשים שמורה האפשרות לבקש שמאל"ו יסיר את פרטיהם באמצעות פנייה לפניות ובירורים באתר מאל"ו. אף על פי כן, מאל"ו ישמור את המידע וישתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויותיו המשפטיות, לפתור סכסוכים ולשמור על טוהר הבחינות.

קישורים לאתרים חיצוניים

ייתכן שבאתר מאל"ו יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים מסוג זה משמשים לפעולות כגון תשלום או עיון במידע מדעי. מאל"ו אינו אחראי לתוכן אתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, ולכן גם אינו אחראי לשימוש שהם עושים במידע שהמשתמשים מוסרים להם.

שינויים במדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של מאל"ו יכולה להשתנות מעת לעת. אם יחולו במדיניות הפרטיות שינויים שעניינם צמצום זכויות הנבחנים ו/או המשתמשים או שימוש מסוג חדש במידע האישי שמסרו, תפורסם על כך הודעה באתר מאל"ו. המשך השימוש באתר על-ידי המשתמש חרף השינויים במדינות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלה.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות של מאל"ו הנבחנים ו/או המשתמשים יכולים לפנות למדור פניות ציבור.