דוחות ונתונים סטטיסטיים

בניתוחים שלהלן מוצגים סטטיסטים שנתיים ורב-שנתיים פשוטים (שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן) של הציונים בבחינה הפסיכומטרית, בחתכים שונים של משתני רקע. בחלק מהמקרים מוצגים גם נתונים של ממוצעי הבגרות של הנבחנים. בנוסף, מוצגים המתאמים בין הציונים לבין משתני רקע שונים, וכן התפלגויות הציונים.
חשוב להדגיש כי רוב נתוני הרקע והבגרות נאספים מדיווחי רשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידות אמינותם של הנתונים וייצוגיותם של העונים אינן ידועות. בנוסף, הייצוגיות של כלל הקבוצות השונות באוכלוסייה בקרב הנבחנים מושפעת גם מסינון עצמי. מומלץ לפיכך לנקוט זהירות רבה בעת מתן פירושים לנתונים, הסקת מסקנות מהם, ובמיוחד כך - בניסיונות לייחוסי סיבתיות.

ניתוח לפי שנים ניתוח רב שנתי
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2018 הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2018-2004
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2017 הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2009-2000
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2016 הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2000-1991
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2015
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2014 אמי"ר - דוח רב שנתי 2011-2002
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2013 מימ"ד - דוח רב שנתי 2011-2008
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2012
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2011
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2010
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2009
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2008
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2007
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2006 מחקרים אחרים
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2005 השימוש במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל): תמונת מצב ותמצית נתונים לשנים 2010-2012
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2004 מהימנות הבחינה הפסיכומטרית ותוקפה בניבוי הצלחה בלימודי אקדמיים