דוחות ונתונים סטטיסטיים

בניתוחים שלהלן מוצגים סטטיסטים שנתיים ורב-שנתיים פשוטים (שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן) של הציונים בבחינה הפסיכומטרית, בחתכים שונים של משתני רקע. בחלק מהמקרים מוצגים גם נתונים של ממוצעי הבגרות של הנבחנים. בנוסף, מוצגים המתאמים בין הציונים לבין משתני רקע שונים, וכן התפלגויות הציונים.
חשוב להדגיש כי רוב נתוני הרקע והבגרות נאספים מדיווחי רשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידות אמינותם של הנתונים וייצוגיותם של העונים אינן ידועות. בנוסף, הייצוגיות של כלל הקבוצות השונות באוכלוסייה בקרב הנבחנים מושפעת גם מסינון עצמי. מומלץ לפיכך לנקוט זהירות רבה בעת מתן פירושים לנתונים, הסקת מסקנות מהם, ובמיוחד כך - בניסיונות לייחוסי סיבתיות.

  ניתוח לפי שנים   ניתוח רב שנתי  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2020   הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2020-2006  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2019   הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2009-2000  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2018   הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2000-1991  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2017      
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2016   אמי"ר - דוח רב שנתי 2011-2002  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2015   מימ"ד - דוח רב שנתי 2011-2008  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2014      
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2013      
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2012    
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2011    
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2010    
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2009    
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2008    
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2007    
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2006   מחקרים אחרים  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2005   השימוש במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל): תמונת מצב ותמצית נתונים לשנים 2010-2012  
  הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2004   מהימנות הבחינה הפסיכומטרית ותוקפה בניבוי הצלחה בלימודי אקדמיים