דוחות ונתונים סטטיסטיים

בניתוחים שלהלן מוצגים סטטיסטים שנתיים ורב-שנתיים פשוטים (שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן) של הציונים בבחינה הפסיכומטרית, בחתכים שונים של משתני רקע. בחלק מהמקרים מוצגים גם נתונים של ממוצעי הבגרות של הנבחנים. בנוסף, מוצגים המתאמים בין הציונים לבין משתני רקע שונים, וכן התפלגויות הציונים.
חשוב להדגיש כי רוב נתוני הרקע והבגרות נאספים מדיווחי רשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידות אמינותם של הנתונים וייצוגיותם של העונים אינן ידועות. בנוסף, הייצוגיות של כלל הקבוצות השונות באוכלוסייה בקרב הנבחנים מושפעת גם מסינון עצמי. מומלץ לפיכך לנקוט זהירות רבה בעת מתן פירושים לנתונים, הסקת מסקנות מהם, ובמיוחד כך - בניסיונות לייחוסי סיבתיות.

ניתוח לפי שנים - הבחינה הפסיכומטרית
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2022
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2021
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2020
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2019
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2018
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2017
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2016
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2015
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2014
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2013
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2012
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2011
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2010
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2009
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2008
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2007
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2006
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2005
הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2004

 

ניתוח לפי שנים - בחינות אמי"ר ואמיר"ם
בחינות אמי"ר ואמיר"ם - דוח שנתי 2022
בחינות אמי"ר ואמיר"ם - דוח שנתי 2021

 

ניתוח לפי שנים - בחינת יע"ל
בחינת יע"ל - דוח שנתי 2022
בחינת יע"ל - דוח שנתי 2021

 

ניתוח רב שנתי
הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2022-2008
הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2009-2000
הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב שנתי 2000-1991
אמי"ר - דוח רב שנתי 2011-2002
מימ"ד - דוח רב שנתי 2011-2008

 

מחקרים אחרים
השימוש במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל): תמונת מצב ותמצית נתונים לשנים 2010-2012
מהימנות הבחינה הפסיכומטרית ותוקפה בניבוי הצלחה בלימודי אקדמיים