מידע לנבחנים בבחינת יע"ל

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף אשר נבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית רשום אוטומטית לבחינת יע"ל שתיערך מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית. במקרה זה אין צורך בתשלום נוסף עבור בחינת יע"ל. כל שינוי מועד, שינוי מקום או ביטול הרשמה של הבחינה הפסיכומטרית ישפיע על הרישום לבחינת יע"ל שלאחריה.

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביעלנט, וכן בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט ולהיפך). נבחן שייבחן בתוך פחות מ-35 יום מאז היבחנותו הקודמת, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה יצטרך להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

אין צורך להירשם למוסד לימודים כלשהו כדי להיבחן בבחינת יע”ל. ציוני הבחינה יועברו למוסדות הלימוד לפי בקשת הנבחן (כפי שיוסבר להלן).

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה או ממניעים זרים.

ההרשמה לבחינה אסורה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצורכי העתקה של פריטי הבחינה, גילויים או העברתם, בין שלצורכי הדרכה והכנה לבחינה ובין שלכל מטרה אחרת.

ציוני הבחינה

ציוני בחינת יע"ל משמשים את מוסדות הלימוד לשיבוץ בקורסי הכנה בעברית או לקבלה ללימודים. מידע מפורט מופיע בידיעונים של מוסדות הלימוד ובאתרי האינטרנט שלהם.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

קבוצת סטודנטים כותבים

פרטים על הבחינה

מועדי הבחינה

בחינת יע”ל נערכת מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית המתקיימת בארבעה מועדים בשנה (חורף, אביב, קיץ וסתיו). מועדי הבחינה הפסיכומטרית מתפרסמים באתר.

כדאי לוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש באירועים אחרים שאתם עתידים להשתתף בהם, כגון בחינות בגרות, נסיעה לחו"ל ושירות מילואים.

לידיעתכם: הציון בבחינה אינו מושפע מנוסח הבחינה, ממועד הבחינה או מקבוצת הנבחנים שנבחנה באותו מועד. הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים, והנוסחים.

מקום הבחינה

הבחינה נערכת בכמה אזורים בארץ. בחינת יע"ל תיערך באותו מועד ובאותו מקום שבהם תיערך הבחינה הפסיכומטרית שנרשמתם אליה.
בחינת יע"ל נערכת גם במדינות אחדות בחו"ל, וזאת בכפוף למספר הנרשמים באותן מדינות. המעוניינים להיבחן בחו"ל יכולים לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במאל"ו. בחו"ל לא נערכות בחינות בתנאים מותאמים.

תנאי הבחינה

בדרך כלל הבחינה נערכת באולמות ובתנאי ישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל, כיסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת כיסאות ליד שולחנות) וכדומה. לא תוכלו לבחור את אולם הבחינה ואת תנאי הישיבה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים (לרבות בשעוני עצר) המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.