מידע לנבחנים בבחינת יע"ל

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף אשר נבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית רשאי להיבחן בבחינת יע”ל. אדם רשאי להיבחן בבחינת יע”ל כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים רצופים. עם זאת, יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך). נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח קצר מ- 35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

אין צורך להירשם למוסד לימודים כלשהו כדי להיבחן בבחינת יע”ל. מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד, וציוניו יועברו למוסדות הלימוד לפי בקשתו (כפי שיוסבר להלן).

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

ציוני הבחינה

ציוני בחינת יע"ל משמשים את מוסדות הלימוד לצורך שיבוץ בקורסי הכנה בעברית או לצורך קבלה ללימודים. מידע מפורט ניתן למצוא בידיעונים ואתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

אופן ההרשמה לבחינה

אין צורך ברישום נפרד לבחינת יע"ל. כל אדם שנרשם לבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית רשום אוטומטית לבחינת יע"ל שתיערך מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית. במקרה זה אין צורך בתשלום נוסף עבור בחינת יע"ל. כל שינוי מועד, שינוי מקום או ביטול הרשמה של הבחינה הפסיכומטרית ישפיע על הרישום לבחינת יע"ל שלאחריה.

קבוצת סטודנטים כותבים

פרטים על הבחינה

מועדי הבחינה

בחינת יע”ל נערכת בארבעה מועדים בשנה (חורף, אביב, קיץ וסתיו), מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית באותם מועדים. מועדי הבחינה מתפרסמים באתר.

כדאי לוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש באירועים אחרים שאתם עתידים להשתתף בהם, כגון בחינות בגרות, נסיעה לחו"ל ושירות מילואים.

לידיעתכם: הציון בבחינה אינו מושפע מנוסח הבחינה, ממועד הבחינה או מקבוצת הנבחנים שנבחנה באותו מועד. הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים, והנוסחים.

מקום הבחינה

הבחינה נערכת בכמה אזורים בארץ. בחינת יע"ל תיערך באותו מועד ובאותו מקום שבהם תיערך הבחינה הפסיכומטרית שנרשמתם אליה.
בחינת יע"ל נערכת גם במדינות אחדות בחו"ל, וזאת בכפוף למספר הנרשמים באותן מדינות. המעוניינים להיבחן בחו"ל יכולים לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במאל"ו. בחו"ל לא נערכות בחינות בתנאים מותאמים.

תנאי הבחינה

בדרך כלל הבחינה נערכת באולמות ובתנאי ישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל, כיסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת כיסאות ליד שולחנות) וכדומה. לא תוכלו לבחור את אולם הבחינה ואת תנאי הישיבה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים (לרבות בשעוני עצר) המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.