מידע לנרשמים לבחינת יעלנט

דף זה מפרט את נוהלי ההרשמה לבחינת יעלנט. מומלץ לקרוא את כל המידע בעיון.

1. תשלום והרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה והתשלום מתבצעים במוסד הלימודים בו מתבצעת הבחינה.

2. ביום הבחינה

לפני כניסתכם לחדר הבחינה הציגו תעודת זהות.

נבחן שיבוא ללא תעודת זהות לא יוכל להיבחן.

3. תוצאות הבחינה

ציוני הבחינה מדווחים למוסד שנבחנתם בו. ניתן לדווח את ציוני הבחינה למוסדות נוספים דרך האזור האישי באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 
בנוסף, תוכלו לראות את ציוניכם באתר המרכז לפי פרטים אישיים מזהים. ציונכם ידווח למוסד בו נבחנתם ויעלה לאתר בתוך 7-10 ימים.

4. ביטול הרשמה לבחינה

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, יש לפנות למוסד הלימודים בו נערכה ההרשמה לבחינה.

5. בדיקה חוזרת של הבחינה לבקשת הנבחן

הליך זה כרוך בתשלום, אולם אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן יש טעות בתוצאות הבחינה, יוחזרו דמי הטיפול במלואם.
לפרטים יש לפנות למדור ציונים או להוריד מאתר המרכז טופס לתשלום עבור בדיקה חוזרת. בבדיקה החוזרת אין מעריכים מחדש את החיבור, אך בודקים אם נתוני ההערכה של החיבור נקלטו במדויק.

6. הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. לעתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת המרכז מחליט על המשך הטיפול במקרה. בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה במועד מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

7. באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן בבחינת ידע בעברית

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך). נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

8. פניות והערות

השגות על מהלך הבחינה (אם יש כאלה) יש להפנות בכתב, דרך האתר, בפקס או בדואר אל המדור לפניות הציבור, בתוך שבוע מיום הבחינה.
בכל פנייה למאל"ו, אנא ציין שם, מספר תעודת זהות, סוג הבחינה ותאריך הבחינה.

לפרטים נוספים

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, בחינת יעלנט, ת"ד 26015 ירושלים 9126001, טל' 02-6759555, פקס' 02-6759543
www.nite.org.il