מידע לנרשמים לבחינת יעלנט דרך מוסדות הלימוד

דף זה מפרט את נוהלי ההרשמה לבחינת יעלנט. מומלץ לקרוא את כל המידע בעיון.

תשלום והרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה והתשלום מתבצעים במוסד הלימודים בו מתבצעת הבחינה.

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

ביום הבחינה

לפני כניסתכם לחדר הבחינה הציגו תעודת זהות, כבו טלפונים ניידים והכניסו לתיק או הניחו על שולחן הבוחנים. יש להכניס לתיק גם כל אמצעי תקשורת אחר. נבחן שיימצא ברשותו טלפון נייד, שעון חכם או כל אמצעי תקשורת אחר - גם אם הוא כבוי - יורחק מייד מחדר הבחינה ובחינתו תיפסל.

נבחן שיבוא ללא תעודת זהות לא יוכל להיבחן.

ביטול הרשמה לבחינה

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, יש לפנות למוסד הלימודים בו נערכה ההרשמה לבחינה.

ציוני הבחינה

ציונכם יועבר למוסד בו נבחנתם בתוך 10 ימים ממועד הבחינה. תוכלו גם לצפות בציונכם באזור האישי באתר מאל"ו ולהוריד את גיליון הציונים כקובץ למחשבכם בכל עת, ללא תשלום.
ציוני הבחינה אינם נשלחים לכתובת הדואר האלקטרוני של הנבחנים.

למידע נוסף על ציוני בחינת יעלנט לחצו כאן

בקשה לבדיקה חוזרת של קובץ הבחינה

תוכנת המחשב של בחינת יעלנט אמינה ביותר, ותקלות בחישוב הציון נדירות מאוד. עם זאת, מאל"ו מאפשר לנבחנים המעוניינים בכך לבקש בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה. את החיבור אין מעריכים שנית, אלא בודקים שנתוני ההערכה שלו נקלטו במדויק.

הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם חלה טעות בחישוב הציון, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה באזור האישי באתר מאל"ו, ובאמצעות שליחת טופס ייעודי בדואר אלקטרוני למדור ציונים. בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. לעתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת המרכז מחליט על המשך הטיפול במקרה. בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה במועד מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

בנוסף, בגין מעשה של רמייה ו/או העתקה ו/או ניסיון לקבלת ציון שלא כדין, רשאי מאל"ו לאסור להיבחן בבחינות השונות הנערכות על ידו למשך 12 חודשים.

באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן בבחינת ידע בעברית

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך). נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

פניות והערות

השגות על מהלך הבחינה (אם יש כאלה) יש להפנות בכתב, דרך האתר, בפקס או בדואר אל המדור לפניות הציבור, בתוך שבוע מיום הבחינה.
בכל פנייה למאל"ו, אנא ציין שם, מספר תעודת זהות, סוג הבחינה ותאריך הבחינה.

לפרטים נוספים

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, בחינת יעלנט, ת"ד 39020 ירושלים 9139001, טלפון 02-6759555, פקס 02-6759543