מידע לנרשמים לבחינת יעלנט באמצעות אתר מאל"ו

דף זה מפרט את נוהלי ההרשמה לבחינת יעלנט. עליכם לקרוא אותו בעיון. בשלב ההרשמה לבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל הנהלים שלהלן וכן את מדיניות הפרטיות.

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף רשאי להיבחן בבחינת יעלנט. הקפידו להביא לבחינה את התעודה ששימשה אתכם להרשמה. ללא הצגת תעודת זהות לא תוכלו להיבחן!

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

תכיפות ההיבחנות

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביעלנט, וכן בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט ולהיפך). נבחן שייבחן בתוך פחות מ-35 יום מאז היבחנותו הקודמת, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה יצטרך להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

תוקף ציוני הבחינה

על פי נוהלי מוסדות הלימוד, הציון בבחינת יעלנט תקף במשך שבע שנים לפחות.
בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

ההרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה באמצעות אתר מאל"ו חייבת להתבצע חמישה ימים לפחות לפני מועד הבחינה המבוקש ובהתאם לנוהלי ההרשמה המופיעים בהמשך.

בעת ההרשמה לבחינה הקפידו למלא פרטים אישיים מדויקים, ובהם כתובת דואר אלקטרוני.

בטופס ההרשמה תתבקשו להקליד מספר תעודת זהות ישראלית בעל תשע ספרות. אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי או תעודת עולה, העתיקו את מספר הזהות ממסמכים אלו. אם אין לכם אף אחד מאמצעי זיהוי אלו, תוכלו להקליד את מספר הדרכון הזר שלכם. השתמשו בשמונה הספרות הימניות של מספר הדרכון. אם במספר הדרכון שלכם יש פחות משמונה ספרות, השלימו אותו באפסים מצד שמאל.

הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם לבחינה.

הנרשמים לבחינה חייבים לשלם את דמי הבחינה שסכומם מופיע באתר מאל"ו בעת ההרשמה.

בסיום ההרשמה מתקבל אישור הרשמה בדואר אלקטרוני. לא תתקבל הרשמה שלא נקלטה במערכת (מכל סיבה שהיא), ולכן אנו ממליצים לבצע את ההרשמה מראש ולא להמתין לרגע האחרון. פרטים בנוגע לנוהלי שינוי מועד הבחינה וביטול ההרשמה מופיעים בהמשך דף זה.

מועדי הבחינה

בעת ההרשמה לבחינה באתר מאל"ו תוכלו לבחור את היום שבו אתם מעוניינים להיבחן, אך לא תוכלו לבחור את השעה שבה תתקיים הבחינה.

מקום ותנאי הבחינה

באפשרותכם להירשם לבחינה בכל אחד ממרכזי הבחינות של מאל"ו המופיעים בטופס ההרשמה. הבחינה מתקיימת באמצעות מחשב בעמדות בחינה ייעודיות.

בעת הבחינה אסור להשתמש במילון אלקטרוני, במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים (לרבות בשעוני עצר) המשמיעים קול, בשעונים חכמים, בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל מרכזי הבחינה.

בחינה בתנאים מותאמים

נבחנים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או נפשית, לקות למידה, קשב או ASD) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים. הנחיות מלאות מפורטות כאן. בבחינות הנערכות במוסדות הלימוד לא ניתן להיבחן בתנאים מותאמים.

זימון לבחינה

לאחר קליטת ההרשמה במערכת תקבלו אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם, ותוכלו לצפות בפרטי ההרשמה באזור האישי.

באחריותכם לוודא שהפרטים המופיעים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות או דרכון זר, מועד הבחינה ומקום הבחינה). אם אחד הפרטים שגוי, תקנו אותו מייד באזור האישי או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

שינוי מועד הבחינה או מקום הבחינה

אם נרשמתם ליום מסוים או למקום בחינה כלשהו וברצונכם לשנות אותו, תוכלו לעשות זאת באזור האישי עד חמישה ימים לפני הבחינה ללא תשלום. לאחר מכן תיסגר המערכת לשינויים, ולא תוכלו לבצע שינויים בהרשמה עד 10 ימים לאחר הבחינה. נבחן שלא הגיע לבחינתו יוכל להעביר את הרשמתו למועד אחר, על בסיס מקום פנוי, באמצעות האזור האישי. העברת ההרשמה למועד או מקום אחר לאחר יום הבחינה תחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הבקשה.

ביטול הרשמה לבחינה

תוכלו לבטל את הרשמתכם לבחינה באזור האישי. דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה, בהתאם להוראות החוק. למעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, אם תיקלט פנייתכם עד חמישה ימים לפני הבחינה, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה, ואם תתקבל הפנייה לאחר מכן, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 45% מדמי הבחינה.

המערכת הממוחשבת פתוחה לביצוע ביטולים עד שלושה ימים לפני הבחינה והחל מעשרה ימים לאחר יום הבחינה.

דיווח ציונים למוסדות הלימוד

ציוניכם יועברו שבעה עד עשרה ימים לאחר הבחינה למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים ולצורך מיון תלמידים לרמות בעברית.

דיווח ציונים לנבחנים

תוכלו לברר את ציונכם באזור האישי באתר מאל"ו שבעה עד עשרה ימים לאחר הבחינה.

לפני פנייה למאל"ו הנוגעת להעברת הציונים, שימו לב כי מאל"ו אינו מעביר ציונים לנבחנים בטלפון ובפקס, וכי בקשה של נבחן למשלוח ציון בדואר ישראל כרוכה בתשלום.

בקשה לשינוי בדיווח הציונים

לאחר ההרשמה לבחינה תוכלו לבקש להעביר את ציונכם למוסדות לימוד נוספים על המוסדות שציינתם כשנרשמתם, וזאת באמצעות האזור האישי באתר מאל"ו. בקשה זו פטורה מתשלום. באחריותכם לוודא קבלת אישור רשמי בכתב בדבר קליטת הבקשה ממדור ציונים.

בקשה לבדיקה חוזרת של קובץ הבחינה

תוכנת המחשב של בחינת יעלנט אמינה ביותר, ותקלות בחישוב הציון נדירות מאוד, ועם זאת מאל"ו מאפשר לבקש בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם הייתה תקלה בחישוב הציון, יוחזרו דמי טיפול אלו לנבחן במלואם.

תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה באזור האישי. בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה. את תוצאות הבדיקה החוזרת ישלח מאל"ו לנבחן בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הבקשה ותשלום דמי הטיפול.

השגות על מהלך הבחינה

השגות על מהלך הבחינה יש להפנות בכתב אל המדור לפניות הציבור במאל"ו בתוך שבוע מיום הבחינה באמצעות האזור האישי. פנייה לאחר מועד זה לא תתקבל, בין השאר בשל הקושי הכרוך בבדיקת מהלך בחינה שלא בסמוך למועדה.

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות:

א. פסילת הבחינה
ב. איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים
ג. הגשת תביעה אזרחית
ד. פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת חישוב הציונים מאל"ו עורך בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי ציוני כל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה. לעיתים בדיקות אלו מעלות ממצאים חריגים, הנובעים למשל מחוסר עקביות או מבעיות טכניות ומעוררים קושי בהערכת הציון.

בכל מקרה שמתעורר קושי בהערכת הציון או עולה ספק בנוגע לתוצאות הבחינה, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד לקבלת החלטה בעניין. רק לאחר הבחינה החוזרת ובהתאם לממצאים יחליט מאל"ו על אופן המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח אליהם גם מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד שאליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

בנוסף, בגין מעשה של רמייה ו/או העתקה ו/או ניסיון לקבלת ציון שלא כדין, רשאי מאל"ו לאסור להיבחן בבחינות השונות הנערכות על ידו למשך 12 חודשים.