הרשמה לבחינת יעלנט

ההרשמה לבחינה והתשלום מתבצעים במוסד הלימודים בו מתבצעת הבחינה.