מידע לנרשמים לבחינת יע"ל

  Русский (מידע לנרשמים)   Français (מידע לנרשמים)  

 

יש שני מסלולי היבחנות בבחינת יע"ל:

להלן נוהלי ההרשמה לבחינת יע”ל נפרדת. מומלץ לקרוא את כל המידע בעיון. בשלב ההרשמה לבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל הנהלים שלהלן, ואת מדיניות הפרטיות של מאל"ו בכלל זה.

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף רשאי להיבחן בבחינת יע”ל. אנא הקפידו להביא לבחינה את התעודה ששימשה אתכם להרשמה.

אדם רשאי להיבחן בבחינת יע”ל כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים רצופים. עם זאת, יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך). נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח קצר מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

אין צורך להירשם למוסד לימודים כלשהו כדי להיבחן בבחינת יע”ל. מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד, וציוניו יועברו למוסדות הלימוד לפי בקשתו (כפי שיוסבר להלן).

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

ציוני הבחינה

ציוני בחינת יע"ל משמשים את מוסדות הלימוד לצורך שיבוץ בקורסי הכנה בעברית, או לצורך קבלה ללימודים. מידע מפורט ניתן למצוא בידיעונים ואתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

אופן ההרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה יכולה להיעשות באתר מאל"ו או באמצעות טופס הרשמה מודפס. לקבלת טופס הרשמה מודפס פנו בטלפון למרכז הזימונים.

הנרשמים לבחינה חייבים לשלם את דמי הבחינה המבוקשת שסכומם מופיע באתר המרכז בעת ההרשמה. הרשמה לבחינה חייבת להתבצע עד למועד סיום ההרשמה כפי שמופיע באתר מאל"ו ובהתאם לנוהלי ההרשמה המופיעים בהמשך.

פרטים בנוגע לנוהלי שינוי מועד הבחינה, ביטול הרשמה, הרשמה מאוחרת והרשמה ביום הבחינה מופיעים בהמשך.

קבוצת סטודנטים כותבים

הרשמה באמצעות אתר מאל"ו

בעת ההרשמה לבחינה הקפידו למלא פרטים אישיים מדויקים, ובהם כתובת דואר אלקטרוני.

בטופס ההרשמה תתבקשו להקליד מספר תעודת זהות ישראלית בעל תשע ספרות. אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי או תעודת עולה, העתיקו את מספר הזהות ממסמכים אלו.

אם אין לכם אף אחד מאמצעי זיהוי אלו, תוכלו להקליד את מספר הדרכון הזר שלכם. השתמשו בשמונה הספרות הימניות של מספר הדרכון. אם במספר הדרכון שלכם יש פחות משמונה ספרות, השלימו אותו באפסים מצד שמאל.

שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם לבחינת יע”ל.

לידיעתכם: לא תתקבל הרשמה שלא נקלטה במערכת עד למועד סיום ההרשמה (מכל סיבה שהיא), ולכן אנו ממליצים לבצע את ההרשמה מראש ולא להמתין לרגע האחרון. שימו לב כי בסיום ההרשמה מתקבל אישור הרשמה.

 

הרשמה באמצעות טופס הרשמה מודפס

מילוי הטופס

הקפידו למלא את טופס ההרשמה כראוי ואת פרטי הדואר האלקטרוני במדויק.

העתיקו את מספר הזהות שלכם מתעודת הזהות (או מתעודת העולה) אל הטופס. את ספרת הביקורת (ס"ב) העתיקו למשבצת הנפרדת המיועדת לה. אם ספרת הביקורת אינה ידועה לכם, השאירו משבצת זו ריקה. אם במספר הזהות שלכם פחות משמונה ספרות, מלאו את המשבצות הריקות שנותרו משמאלו באפסים.

אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי, אל תעתיקו את מספר הדרכון, אלא את מספר תעודת הזהות המופיע בתוכו. אם אין לכם לא תעודת זהות ישראלית, לא דרכון ישראלי ולא תעודת עולה, העתיקו את מספר הדרכון הזר שלכם כך שהספרה האחרונה תימצא במשבצת הימנית ביותר (את המשבצת המיועדת לספרת הביקורת השאירו ריקה). טופס שיגיע ללא מספר זהות או מספר דרכון זר לא יטופל.

שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שהעתקתם אל טופס ההרשמה לבחינת יע”ל.

תשלום בבנק

לאחר שמילאתם את הטופס, חתמו עליו ושלמו את דמי הבחינה באחד מסניפי הבנקים באמצעות שובר התשלום שבשולי הטופס. תלשו את הקבלה לנבחן ושמרו עליה. אם יאבד טופס ההרשמה, זו ההוכחה ששילמתם! התאריך האחרון שבו מחיר הבחינה תקף מצוין בשובר התשלום. הקפידו לשלם עד תאריך זה, וָלא - טופס ההרשמה שלכם לא ייקלט.

שימו לב: אין קשר בין התאריך האחרון לתשלום לבין מועד סיום ההרשמה לבחינה.

הקפידו שטופס ההרשמה יוחתם בשלושת המקומות המיועדים לכך. טופס שיגיע למאל״ו בלא חותמת הבנק לא יטופל עד לאימות התשלום, והדבר עלול למנוע את הרשמתכם למועד הבחינה שביקשתם.

משלוח הטופס

את הטופס שלחו בדואר על פי ההנחיות הרשומות עליו. חשוב לדעת כי התשלום בבנק אינו מהווה הרשמה לבחינה (הבנק אינו מעביר את פרטיכם האישיים למאל״ו). ההרשמה נעשית רק כשטופס ההרשמה מגיע למאל״ו. אין לשלוח טופס הרשמה בפקס.

שימו לב: טופס ההרשמה צריך להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה למועד הבחינה שנרשמתם אליו. טופס שיגיע לאחר תאריך סיום ההרשמה יועבר למועד הבא.