מידע לנבחנים בבחינת יע"ל

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית

בחינה בתנאים מותאמים

הנבחנים בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית לא יוכלו להיבחן בבחינת יע"ל באותו מועד שבו הם נבחנים בבחינה הפסיכומטרית. כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מעניקה לנבחן את הזכות להיבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום, וזאת החל מהמועד העוקב. לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים.

שימו לב: כדי להיבחן בבחינת יע"ל בתנאים מותאמים די בהגשת בקשה לקבלת התנאים המותאמים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. המידע, הדרישות והקריטריונים הנוגעים להגשת בקשה לתנאים מותאמים ולטיפול בה מופיעים כאן. אי עמידה בדרישות הנוגעות להגשת בקשה או בקריטריונים למתן התאמות עשויה להביא לידי דחיית הבקשה, ולכן יש לקרוא אותן בעיון ולפעול על פיהן.

נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים בבחינת יע”ל במועד מסוים והחליטו לשנות את מועד הבחינה או מתעתדים להיבחן שוב במועד אחר חייבים להגיש בקשה חוזרת לקבלת תנאים מותאמים במועד החדש, לפי ההנחיות כאן. גם בקשה זו חייבת להגיע למאל"ו לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה.

מידע נוסף

מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה בחינתם. בעצם הגשת בקשה לתנאים מותאמים הנבחנים מאשרים למאל"ו להעביר מידע כאמור.

שורת נבחנים באולם בחינה

דיווח הציונים

דיווח ציונים למוסדות הלימוד

ציוניכם יועברו בתוך 45 יום ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב, לטכניון, לאוניברסיטת אריאל בשומרון, לאוניברסיטה הפתוחה וכן למוסדות הלימוד שסימנתם בטופס ההרשמה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן. מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד אלו שצויינו לעיל ואלו שסימנתם בטופס ההרשמה. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים אצלם. מוסדות הלימוד משתמשים רק בציונים שמאל"ו מעביר להם במישרין, והמועמדים אינם יכולים להעביר אליהם את ציוניהם בעצמם.

דיווח ציונים לנבחנים

בתוך 45 יום ממועד הבחינה, סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

לפני פנייה למאל"ו הנוגעת להעברת הציונים, שימו לב לנקודות הבאות:

  • בכל מועד מחשבים את הציונים לכל הנבחנים יחד, ואי אפשר להקדים ולחשב את ציוניו של נבחן יחיד.
  • מאל"ו אינו מעביר ציונים לנבחנים בטלפון ובפקס
  • בקשה של נבחן למשלוח עותק נוסף של הציונים בדואר ישראל שתתקבל בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה תהיה פטורה מתשלום.
  • מאל"ו אינו מתחייב להעביר ציונים לנבחנים ולמוסדות הלימוד לפני סיום ההרשמה למועד הבחינה הבא.

בקשה לשינוי בדיווח הציונים

לאחר ההרשמה לבחינה תוכלו לבקש להעביר את ציוניכם למוסדות לימוד נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, להתנגד להעברתם למוסד זה או אחר או לבחור שלא לקבלם בדואר האלקטרוני. בקשות אלו מומלץ לבצע באזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור ציונים במאל"ו. בקשה מסוג זה פטורה מתשלום. באחריותכם לוודא קבלת אישור רשמי בכתב בדבר קליטת הבקשה ממדור ציונים.

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת וידנית של גיליון התשובות. בבדיקה החוזרת אין מעריכים את החיבור מחדש, אך בודקים אם נתוני ההערכה של החיבור נקלטו במדויק.
הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם נפלה טעות בקריאת גיליון התשובות, יוחזרו דמי טיפול אלו לנבחן במלואם.

תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות באזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור ציונים במאל"ו. בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה. את תוצאות הבדיקה החוזרת ישלח מאל"ו לנבחן בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הבקשה ותשלום דמי הטיפול.