הרשמה לבחינת יע"ל בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית

הרשמה מקוונת

מומלץ לבצע את ההרשמה באופן מקוון דרך אתר מאל"ו.

מומלץ לקרוא את נהלי ההרשמה טרם ההרשמה. במהלך ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות בקשר לבחינה.

להרשמה לבחינה לחצו כאן.

 

הרשמה באמצעות הדואר

כדי להירשם באמצעות הדואר יש לקבל טופס הרשמה על ידי פנייה טלפונית למרכז הזימונים.

מומלץ לקרוא את נהלי ההרשמה טרם ההרשמה. בטופס ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות בקשר לבחינה.

שימו לב: טופס ההרשמה צריך להגיע למאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה. טופס שיגיע לאחר סיום ההרשמה יועבר למועד הבא.

 

הרשמה לבחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה שנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ.  לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הרגילה או כמה שבועות אחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים.

הסבר על תהליך ההרשמה והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה לתנאים מותאמים.

למעוניינים להגיש בקשה לתנאים מותאמים - יש לקרוא את מלוא המידע, הדרישות והקריטריונים להגשת בקשה ולפעול על פיהם. מובהר כי אי עמידה בהם עשויה להוות לדחיית הבקשה.

שימו לב: מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון אליו ניתן להגיש בקשות, מסמכים וערעורים בקשר לבחינה בתנאים מותאמים, ולכן יש להירשם לבחינה וכן להעביר למאל"ו את המסמכים הנדרשים בדואר או במסירה ידנית לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה.

מובהר כי לאחר מועד סיום ההרשמה לא יוכל המועמד להגיש ערעור על החלטת מאל"ו בבקשתו או להוסיף, לעדכן או לתקן דוחות רפואיים או אבחונים, ככל שנדרש. מאל"ו שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הנרשמים נתונים ואבחונים נוסף על אלה שקיבל מהם. הטיפול בפנייה עשוי להימשך עד 25 ימי עבודה מעת הגעתה, ולכן מי שיגיש את בקשתו בחודש האחרון להרשמה - קרוב לוודאי שלא יספיק להוסיף חומר או להגיש ערעור. לפיכך, אנו ממליצים להגיש את הבקשה לתנאים מותאמים מוקדם ככל הניתן, ולפחות 3 חודשים מראש.