הודעות

  • הצהרת נגישות (כוונות)  
  • שימו לב לנהלים חדשים הנוגעים למשך ההמתנה בין היבחנויות בבחינות יע"ל, יעלנט, אמי"ר ואמיר"ם.  
  • נפתחה ההרשמה לבחינות רמ"א 2018.  
  • פורסמו ציוני בחינות דצמבר 2017.