מידע לנרשמים לבחינה הפסיכומטרית

לאחר ההרשמה לבחינה

זימון לבחינה

לאחר קליטת הרשמתכם במערכת יישלח אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם.

באחריותכם לוודא שהפרטים המופיעים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות או דרכון זר, מועד הבחינה ושפת הבחינה). אם אחד הפרטים שגוי, תקנו אותו מִייד באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

לאחר סיום ההרשמה יישלחו אליכם פרטי שיבוצכם בבחינה בדואר או בדואר אלקטרוני, ובנוסף תוכלו לצפות בהם באזור האישי באתר מאל"ו.

שינוי מקום הבחינה

אם תרצו לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם, תוכלו לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ, על בסיס מקום פנוי, וזאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

שינוי מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד בחינה כלשהו וברצונכם לשנות אותו, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפניה טלפונית למרכז הזימונים, כפי שמוסבר להלן:

 • בקשה לשינוי מועד שתתקבל לפני סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו -תתבצע ללא תשלום.
 • לאחר סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו, ניתן לבצע שינוי מועד רק החל משבוע לאחר הבחינה. שינוי כזה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הבקשה.
 • אם אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה, ושיניתם את מועד הבחינה, עליכם לדאוג להגשת בקשה לקבלת תנאים מותאמים גם למועד החדש. לשם כך עליכם למלא את השאלון לפניה חוזרת ולהגיש אותו ליחידה לבחינות בתנאים מותאמים, על פי נהלי הגשת בקשה לתנאים מותאמים. פרטים נוספים בעניין מופיעים כאן.

ביטול הרשמה לבחינה

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו.

דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה, בהתאם להוראות החוק. למעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, אם תתקבל פנייתכם במרכז הזימונים לפני יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי הבחינה, ואם תתקבל הפנייה אחרי יום סיום ההרשמה, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה.

דיווח הציונים

דיווח ציונים למוסדות הלימוד

ציוניכם יועברו בתוך 45 יום ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב ולטכניון, וכן למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן. מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד אלו שצויינו לעיל ואלו שסימנתם כשנרשמתם. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים אצלם. מוסדות הלימוד משתמשים רק בציונים שמאל"ו מעביר להם במישרין, והמועמדים אינם יכולים להעביר אליהם את ציוניהם בעצמם.

דיווח ציונים לנבחנים

בתוך 45 יום ממועד הבחינה, סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם. אם התנגדתם לכך, יישלחו הציונים לביתכם בדואר ישראל.

לפני פנייה למאל"ו הנוגעת להעברת הציונים, שימו לב לנקודות הבאות:

 • בכל מועד מחשבים את הציונים לכל הנבחנים יחד, ואי אפשר להקדים ולחשב את ציוניו של נבחן יחיד.
 • מאל"ו אינו מעביר ציונים לנבחנים בטלפון ובפקס.
 • בקשה של נבחן למשלוח עותק נוסף של הציונים בדואר ישראל שתתקבל בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה תהיה פטורה מתשלום.
 • מאל"ו אינו מתחייב להעביר ציונים לנבחנים ולמוסדות הלימוד לפני סיום ההרשמה למועד הבחינה הבא.

בקשה לשינוי בדיווח הציונים

לאחר ההרשמה לבחינה תוכלו לבקש להעביר את ציוניכם למוסדות לימוד נוספים על המוסדות שציינתם כשנרשמתם, להתנגד להעברתם למוסד זה או אחר או לבחור שלא לקבלם בדואר האלקטרוני. בקשות אלו מומלץ לבצע באזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור ציונים במאל"ו. בקשה מסוג זה פטורה מתשלום. באחריותכם לוודא קבלת אישור רשמי בכתב בדבר קליטת הבקשה ממדור ציונים.

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת וידנית של גיליון התשובות. בבדיקה החוזרת אין מעריכים את מטלת הכתיבה מחדש, אך בודקים אם נתוני ההערכה של מטלה זו נקלטו במדויק.
הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם נפלה טעות בקריאת גיליון התשובות, יוחזרו דמי טיפול אלו לנבחן במלואם.

תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות באזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור ציונים במאל"ו. בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה. את תוצאות הבדיקה החוזרת ישלח מאל"ו לנבחן בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הבקשה ותשלום דמי הטיפול.

השגות על מהלך הבחינה

השגות על מהלך הבחינה יש להפנות בכתב אל המדור לפניות הציבור בתוך שבוע מיום הבחינה באמצעות דף פניות ובירורים באתר מאל"ו, בפקס או בדואר. פנייה לאחר מועד זה לא תתקבל, בין השאר בשל הקושי הכרוך בבדיקת מהלך בחינה שלא בסמוך למועדה.

בכל פנייה למאל"ו בעניין זה אנא ציינו את שמכם, את מספר תעודת הזהות או הדרכון הזר שלכם שבאמצעותו נרשמתם לבחינה, את סוג הבחינה ואת תאריך הבחינה.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת חישוב הציונים מאל"ו עורך בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי ציוני כל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה. בין השאר מבצע מאל"ו בדיקה סטטיסטית של הדמיון בין דפי התשובות של נבחנים. לעיתים בדיקות אלו מעלות ממצאים חריגים, הנובעים למשל מחוסר עקביות או מבעיות טכניות ומעוררים קושי בהערכת הציון.

בכל מקרה שמתעורר קושי בהערכת הציון או עולה ספק בנוגע לתוצאות הבחינה, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד לקבלת החלטה בעניין. רק לאחר הבחינה החוזרת ובהתאם לממצאים יחליט מאל"ו על אופן המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח אליהם גם מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

דרכי התקשרות

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

www.nite.org.il

ת"ד 26015 ירושלים 9126001

טלפון 02-6759555 א-ה 8:30-15:30

פקס 02-6759543

נושא לאן לפנות טל' 02-6759555 פקס דוא"ל
 • הרשמה לבחינה
 • שינוי מועד בחינה
 • תיקון פרטים אישיים
 • ביטול הרשמה
מרכז הזימונים שלוחה 1 02-6759538 zimunim@nite.org.il
 • דיווח ציונים למוסדות ולנבחנים
 • בקשה לבדיקה חוזרת
מדור ציונים שלוחה 2   score@nite.org.il
 • בחינות בתנאים מותאמים
היחידה לבחינות מותאמות שלוחה 3 (לאחר השעה 15:30 -
02-6759590)
02-6750640 mutam@nite.org.il
 • בחינות בחו"ל
 • בחינות ממוחשבות
מדור בחינות בחו"ל ובחינות ממוחשבות שלוחה 6   yifat@nite.org.il
 • שאלות על הבחינות
 • השגות על מהלך בחינה
מדור לפניות הציבור שלוחה 4   טופס פנייה