מידע לנרשמים לבחינה הפסיכומטרית

שפות הבחינה

תוכלו להיבחן באחת מחמש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ונוסח משולב/אנגלית. כדאי להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר.

נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששפת אימם אינה עברית, אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות הבחינה האחרות. בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות בה מתורגמות לשפות האלה: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית, ספרדית.

שימו לב:

  • הבחינה בשפות שאינן עברית או ערבית אינה נערכת בכל מועד. בדקו כאן אם בחינה בשפה שאתם מעוניינים בה נערכת במועד הבחינה הרצוי לכם.
  • הבחינה בשפות שאינן עברית או ערבית נערכת רק בכמה מאזורי הבחינה. לכן אם נרשמתם לבחינה בשפה כזו, ייתכן שלא תשובצו באזור שביקשתם להיבחן בו.
  • השפה שנבחנתם בה אינה משפיעה על ציוני הבחינה.

 

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת יע"ל, המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית. בחינה זו נערכת לאחר הפסקה קצרה. הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הבחינה הפסיכומטרית, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.

למיטב ידיעת מאל"ו, לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן. במוסדות לימוד אחדים הציון משמש לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם, ובאחרים הוא משמש גם כתנאי קבלה. יש מוסדות לימוד המחייבים את המועמדים בבחינה נוספת בעברית. בדקו אם מוסדות הלימוד שנרשמתם אליהם דורשים מכם להיבחן בבחינת יע"ל. ציוני יע"ל יועברו רק למוסדות המשתמשים בהם.

מידע על בחינת יע"ל הנערכת מייד אחרי הבחינה הפסיכומטרית מופיע כאן.

אפשר להיבחן בבחינת יעלנט גם בלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. מידע נוסף על בחינת יעלנט בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית מופיע כאן.

 

בחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה שנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ.
הבחינות בתנאים מותאמים ייערכו החל מכשבוע לפני הבחינה בתנאים רגילים ועד כשלושה שבועות לאחר מכן. כל נבחן שאושרו לו תנאים מותאמים יקבל הודעת דואר אלקטרוני אישית עד שבועיים לפני תאריך הבחינה שלו. פרטי השיבוץ יופיעו גם באזור האישי.

מי יכול להגיש בקשה לתנאים מותאמים

נבחנים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או נפשית, לקות למידה, קשב או ASD) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים. נבחנים שמצב גופני (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונע מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה, או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה, רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.

המידע, הדרישות והקריטריונים הנוגעים להגשת בקשה לתנאים מותאמים ולטיפול בה מופיעים כאן.

לוח זמנים להגשת בקשה לתנאים מותאמים

שימו לב: על מגישי בקשה לתנאים מותאמים להירשם לבחינה הפסיכומטרית, וכן להבטיח שכל המסמכים הנדרשים יגיעו למאל"ו באחת מדרכי ההגשה המפורטות בהנחיות להגשת בקשה לתנאים מותאמים ולא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון עד אליו צריכות להגיע בקשות, מסמכים נוספים וערעורים בקשר לבחינה בתנאים מותאמים.

בדיקת המסמכים עשויה להימשך עד 25 ימי עבודה. מאל"ו שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממגישי הבקשה נתונים ותוצאות אבחונים נוסף על אלה שקיבל מהם. קרוב לוודאי שמי שהגיש את בקשתו בחודש האחרון שלפני מועד סיום ההרשמה לא יספיק להגיש מסמכים נוספים או ערעור ובקשה לדיון חוזר.

לכן אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים הנלווים אליה מוקדם ככל האפשר, ולכל הפחות חודשיים לפני מועד סיום ההרשמה. מובהר כי לאחר מועד סיום ההרשמה לא יוכל המועמד להגיש ערעור על החלטת מאל"ו בבקשתו או להוסיף, לעדכן או לתקן דוחות רפואיים, אבחונים ומסמכים אחרים, ככל שנדרש.

שלבי הטיפול בבקשה מוצגים באיזור האישי באתר מאל"ו, ואפשר לעקוב אחריהם באמצעות לחיצה על "הצג מצב פנייה".

נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית במועד מסוים והחליטו לשנות את מועד הבחינה או מתעתדים להיבחן שוב במועד אחר חייבים להגיש בקשה חוזרת לקבלת תנאים מותאמים במועד החדש, לפי ההנחיות כאן. גם בקשה זו חייבת להגיע למאל"ו לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה.

מידע נוסף

מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה בחינתם. בעצם הגשת בקשה לתנאים מותאמים הנבחנים מאשרים למאל"ו להעביר מידע כאמור.

הנבחנים בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית לא יוכלו להבחן בבחינת יע"ל באותו מועד שבו הם נבחנים בבחינה הפסיכומטרית. כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מעניקה לנבחן את הזכות להיבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום, וזאת החל מהמועד העוקב. לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים.