מסמכים להגשת בקשה

מגבלות פיזיות או נפשיות

המסמכים שיש לצרף במקרה של מגבלות פיזיות או נפשיות:

1.  שאלון למבקש - על הפונה למלא שאלון זה ולחתום בשני המקומות המסומנים. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.

2.  שאלון לרופא/ה - חוות דעת רפואית של רופא מומחה מתחום הבעיה.

הרופא שלך צריך למלא אחד או יותר מהשאלונים האלה:

את המגבלה הפיזית או הנפשית יאבחן רופא מומחה או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, ולא רופא כללי או רופא משפחה. לדוגמה: רופא אורתופד יאבחן בעיה אורתופדית ופסיכיאטר יאבחן בעיה נפשית.

חוות הדעת וההערכה הרפואית/פסיכיאטרית צריכה להיות מפורטת ועדכנית - לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה אליה נרשמת, ולכלול את כל הנתונים הנדרשים.

אם הרופא אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון זה. עליכם לצרף למסמך את מספר הטלפון ושעות הקבלה של הרופא.

3. במקרה של בעיה נפשית, אם הפונה נעזר בטיפול/ליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, רצוי מאוד לצרף דוח מפורט של המטפל הכולל תיאור של הקשיים ושל השפעתם על הבחינה.

4. למסמכים אפשר להוסיף שאלון למורה שמילא אחד ממוריו של הפונה. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות הבעיה הנפשית של הפונה על תפקודי הלמידה שלו ועל תפקודיו בבחינות.

הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר או בקשות לערעור.

המסמכים שיש לצרף במקרה של שילוב כמה מגבלות

אם יש לכם יותר מבעיה אחת, אנא צרפו את כל המסמכים והאבחונים הקשורים לכל מגבלה, קושי או לקות שיש לכם.