מסמכים להגשת בקשה

מגבלות פיזיות או נפשיות

המסמכים שיש לצרף במקרה של מגבלות פיזיות או נפשיות:

1.  שאלון למבקש - על הפונה למלא שאלון זה. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.

2.  שאלון לרופא/ה - חוות דעת רפואית
בהתאם למגבלה או לבעיה, הרופא שלך צריך למלא אחד או יותר מהשאלונים האלה:

את המגבלה הפיזית או הנפשית יאבחן רופא או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, ולא רופא כללי או רופא משפחה. לדוגמה: רופא אורתופד יאבחן בעיה אורתופדית ופסיכיאטר יאבחן בעיה נפשית.
אם הרופא מעדיף שלא למלא את השאלון, עליו להעביר חוות דעת ובה תשובות לכל השאלות המופיעות בשאלון.

חוות הדעת וההערכה הרפואית/פסיכיאטרית צריכה להיות מפורטת ועדכנית - לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה אליה נרשמת, ולכלול את כל הנתונים הנדרשים.
* במקרים בהם הרופא/פסיכיאטר כותב באופן מפורש שהמגבלות המפורטות הן קבועות ולא חולפות אין הכרח לשלוח חוות דעת עדכנית מהשנה האחרונה.

3. במקרה של בעיה נפשית, אם הפונה נעזר בטיפול/ליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, יש לצרף דוח מפורט של המטפל הכולל תיאור של הקשיים ושל השפעתם על הבחינה.

4. למסמכים אפשר להוסיף שאלון למורה שמילא אחד ממוריו של הפונה. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות הבעיה הנפשית של הפונה על תפקודי הלמידה שלו ועל תפקודיו בבחינות.

הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר.

המסמכים שיש לצרף במקרה של שילוב כמה מגבלות:

אם יש לכם יותר מבעיה אחת, אנא צרפו את כל המסמכים והאבחונים הקשורים לכל מגבלה, קושי או לקות שיש לכם.

המסמכים שיש לצרף במקרה של שילוב כמה מגבלות

אם יש לכם יותר מבעיה אחת, אנא צרפו את כל המסמכים והאבחונים הקשורים לכל מגבלה, קושי או לקות שיש לכם.