הערכת תכניות ומדיניות

לאור ההכרה בצורך הגובר בהערכת תוכניות בישראל הוחלט במאל"ו להקים יחידה להערכת תוכניות. היחידה עוסקת בהערכת תוכניות בתחומי החינוך והחברה. כמו בכל תחומי פעילותו, גם בתחום הערכת התוכניות מאל"ו מיישם את הסטנדרטים הגבוהים ואת הידע המקצועי המעמיק שלו.

היחידה עורכת מחקרי הערכה ממגוון סוגים על פי צורכי הלקוח, כגון:

הערכת תוצאות, הערכת אפקטיביות

במחקרי הערכה מסוג זה נעשית הערכה של תוצאות התוכנית לשם בדיקת האפקטיביות שלה, והמידה שבה עמדה במטרות וביעדים שהגדירה. הערכת תוצאות יכולה להיעשות בסיום התוכנית במסגרת הערכה מסכמת ולהתייחס לכל משך פעולתה של התוכנית, או תוך כדי פעילות התוכנית - כחלק מהערכה מעצבת.

ליווי תוכניות והערכה מעצבת

סוג זה של הערכה מתאפיין בהערכת התוכנית תוך כדי פעולתה, לשם "כוונון" תוך כדי תנועה. ההערכה המעצבת מסייעת בזיהוי נקודות החוזק של התוכנית, האתגרים שאיתם היא מתמודדת והחסמים הניצבים בפני הפעלה מיטבית שלה. כך אפשר להכניס שינויים ברכיבי התוכנית כדי לשפר את פעולתה ולהגדיל את האפקטיביות שלה. כמו כן אפשר לבחון את מידת ההלימה של פעולת התוכנית עם המטרות והיעדים שהגדירה לעצמה, ולדייק את פעולתה בהתאם.

תמיכה במקבלי החלטות וקובעי מדיניות

ללקוחות המבקשים סיוע בגיבוש מדיניות, או כחלק מתהליכי קבלת החלטות, היחידה ערוכה לכתיבת סקירות ספרות מסוגים שונים - סקירות תאורטיות, סקירת תוכניות עולמיות, סיכום ממצאי מחקרים וכד'.

אנו משתמשים בכלי הערכה מגוונים, כגון סקרים ושאלונים, תצפיות, ראיונות מובנים או מובנים-למחצה, ראיונות עומק, וקבוצות מיקוד. אנו בוחרים בשיטות המחקר המתאימות לכל פרויקט, ומיישמים שיטות מחקר וניתוח כמותניות ואיכותניות בהתאם לצורך. אנשי היחידה הם חוקרים מנוסים בתחום המדידה וההערכה, ובעלי השכלה אקדמית מגוונת.

דוגמאות למחקרי הערכה שעשתה היחידה

  • הערכת התוכנית "ליווי ל-5", עבור אורט עולמי-קדימה מדע.
  • הערכת המיזם להנגשת מידע על זכויות ("כל-זכות"), עבור אלכא - המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל.
  • הערכה מלווה-מעצבת של תוכניות חינוכיות במזרח ירושלים במסגרת התוכנית האסטרטגית בחינוך למזרח ירושלים, עבור ראמ"ה - ראשות ארצית למדידה והערכה.
  • הגורמים המשפיעים על מוטיבציה של תלמידי חט"ב ללימודי מתמטיקה ומדעים - עבור קרן טראמפ.
  • תפיסות וציפיות של הורים בנוגע לחט"ב וללימודי מתמטיקה ומדעים - עבור קרן טראמפ.
  • גורמים מניעים להצלחת תלמידים במבחני פיזה 2015, תוצאות מישראל - עבור קרן טראמפ.
  • סקירת המאפיינים של לימודי מתמטיקה במדינות נבחרות, בחינוך העל-יסודי - עבור קרן טראמפ.

 

להתייעצות, למידע כללי ולהזמנת מחקרי הערכה

ראש היחידת להערכת תוכניות, גב' הגר לרמן, eval@nite.org.il 02-6759595