ציוני בחינת אמי"ר

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת