הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב-שנתי 2009-2000

דוח זה מציג את הסטטיסטים השנתיים הפשוטים (שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן) של הציונים במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל), בפילוחים שונים של משתני רקע, על פני עשור: 2009-2000.

במקרים אחדים מוצגים גם נתונים מקבילים של ציוני הבגרות (ממוצעים פשוטים ללא בונוסים ושקלול).

חשוב להדגיש כי מרבית נתוני הרקע והבגרות נאספו מדיווחי רשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידת ייצוגיותם ומידת אמינותם אינן ידועות. הייצוגיות של הקבוצות השונות באוכלוסיית הנבחנים מושפעת גם מסינון עצמי: כך, למשל, מספר הנשים הנבחנות גדול באופן ניכר ממספר הגברים הנבחנים. בתחילת הדוח מוצגים נתונים על אחוזי ההיענות של הנבחנים במילוי מספר משתני רקע. בכל הלוחות בדוח, הנתונים מחושבים על סמך בעלי הנתונים בלבד, כלומר - ה-100% של כל לוח אינו כולל ערכים חסרים של המשתנה שעל פיו הלוח מפולח.

לנוחיות הקורא, מוצגים בצד חלק מהטבלאות גם גרפים. זאת - במטרה להקל על קבלת תמונה אינטגרטיבית של הנתונים, להקל על התרשמות ממגמות, וכן - להתמקד על רמות פילוח מעניינות.

לנוכח ההסתייגויות שלעיל, ומאחר שהלוחות מציגים מספר מוגבל של צירופי חיתוכים בין משתנים, מומלץ לקרוא את הנתונים בזהירות, ובמיוחד כך בעת מתן פירושים וייחוסי סיבתיות.

שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן של ציוני מכפ"ל בחתכים שונים
1 שנת בחינה
2 שנת בחינה, מדווחי בגרות
3 שנת בחינה, שפת בחינה = עברית
4 שנת בחינה, שפת בחינה = עברית, מדווחי בגרות
5 שנת בחינה, שפת בחינה = ערבית
6 שנת בחינה, שפת בחינה = ערבית, מדווחי בגרות
7 שנת בחינה, שפת בחינה = רוסית
8 שנת בחינה, שפת בחינה = רוסית, מדווחי בגרות
9 שנת בחינה, שפת בחינה = צרפתית
10 שנת בחינה, שפת בחינה = ספרדית
11 שנת בחינה, שפת בחינה = משולב/אנגלית
12 שנת בחינה ומין
13 שנת בחינה ומין, שפת בחינה = עברית
14 שנת בחינה ומין, שפת בחינה = ערבית
15 שנת בחינה ומין, שפת בחינה = רוסית
16 שנת בחינה וגיל
17 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = עברית
18 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = ערבית
19 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = רוסית
20 שנת בחינה ומספר היבחנות
21 שנת בחינה ומספר היבחנות, שפת בחינה = עברית
22 שנת בחינה ומספר היבחנות, שפת בחינה = ערבית
23 שנת בחינה ומספר היבחנות, שפת בחינה = רוסית
24 שנת בחינה והשכלת אם
25 שנת בחינה והשכלת אם, שפת בחינה = עברית
26 שנת בחינה והשכלת אם, שפת בחינה = ערבית
27 שנת בחינה והשכלת אם, שפת בחינה = רוסית
28 שנת בחינה ומצב כלכלי
29 שנת בחינה ומצב כלכלי, שפת בחינה = עברית
30 שנת בחינה ומצב כלכלי, שפת בחינה = ערבית
31 שנת בחינה ומצב כלכלי, שפת בחינה = רוסית
32 שנת בחינה ותחום לימודים מועדף

 

שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן של מספר משתני רקע לפי שנת בחינה ושפת בחינה
33 גיל
34 מספר היבחנות
35 השכלת אם
36 מצב כלכלי

 

אחוז העונים לפי משתנה, שנת בחינה ו-
37 שפת בחינה
38 מין