רשימת פרסומים בכתבי עת מדעיים

רשימת פרסומים של חוקרי המרכז בעברית

קלפר, ד., סקה, נ. (2017)
המבחן הפסיכומטרי החדש: בדיקת תוקף רב-ממדית.
מגמות 2017, 221-244. www.megamot-journal.org.il
קנת-כהן, ת., סער, י. (2016).
תגובה למאמרם של דוידוביץ' וסואן "על מריטוקרטיה ועל כושר הניבוי של תנאי קבלה בנוגע להצלחה בלימודים" (2015).
החינוך וסביבו, ל"ח, 270-261.
אסדי, א., שני, מ., בן-סימון, ע. ואברהים, ר. (2014).
לוראת אלקראה: מערכת לאבחון פרטני של לקויות קריאה וכתיבה בשפה הערבית.
מרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח והחוג ללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה.
פורטס, ר. (אוקטובר 2013).
הוראה והערכה - קישור הכרחי ליצירת למידה.
בטאון מכון מופ"ת, 51, 62-66.
קלפר, ד. וסקה נ. (התקבל לפרסום).
הבחינה הפסיכומטרית החדשה - בדיקת תוקף רב-ממדית.
מגמות.
קרליץ, צ. ובן-סימון, ע. (2013).
הערכה מיטבית בהשכלה הגבוהה: אתגרים והצעות לשיפור.
הערכה באקדמיה, 3, 41-45.
קנת-כהן, ת. (2013).
הקשר בין כישורים לימודיים ודפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים ובין נשירה בהשכלה הגבוהה (עבודת דוקטורט).
כהן, י., נבון ד. (2009).
אפליה בבחינות הכניסה לאוניברסיטאות או ארטיפקטים סטטיסטיים: תגובה לגמליאל וקאהן (2004).
מגמות, כרך מו (3), 398-418.
אללוף, א. ומילגרום, צ. (2005).
פיתוח משימות מבחן למשוב הבית-ספרי במדע וטכנולוגיה לבית-הספר היסודי.
אאוריקה, כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, 21 (26-31).
אללוף, א. (2004).
הערכת יישומה של ההעדפה המתקנת בארצות-הברית - סקירת מחקרים - אצל ע' מאור (עורכת). העדפה מתקנת בישראל - מדיניות, היבט השוואתי, יישום ואתגרים.
הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
כהן, י. (2000).
בחירת תלמידים להשכלה הגבוהה - אפיון המערכת הישראלית.
בתוך ש' גורי-רוזנבליט (עורכת). נגישות להשכלה גבוהה: היבטים חברתיים ותהליכי מיון (עמ' 90-81).
ירושלים: מכון ון-ליר.
קנת-כהן, ת., ברונר, ש. ואורן, כ. (1999).
ניתוח-על של תוקף הניבוי של מרכיבי מערכת המיון לאוניברסיטאות בישראל כלפי מידת ההצלחה בלימודים.
מגמות, מ (1), 71-54.
אבירם, ת. ובן-סימון, ע. (1999).
העברה חוזרת של מבחני המיון במתמטיקה ושפת אם לכיתות ח'.
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
בן-סימון, ע. וקליש י. (1999).
סקר לבדיקת שכיחות תלמידים עם קשיי למידה במיומנויות היסוד: קריאה, כתיבה וחשבון. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
אבירם, ת., כפיר, ר. ובן-סימון, ע. (1999).
מבחן הישגים במדעים לכיתות ו'. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
קנעזה, ג., אבו-פנה, מ., אל-שייך, ס., ג'ובראן, ס., ג'ריס, מ., סעדי, ח., עזיאזה, ח., עלי סעיד, מ. ופארג', ס. (1998).
מסקנות דידקטיות והמלצות אופרטיביות בהתבסס על תוצאות מבחן המשוב בערבית לכיתות ד' ו-ח' שהועבר ביוני 1996.
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך, התרבות והספורט.
אבירם, ת., כפיר, ר. ובן-סימון, ע. (1998).
מבחן הישגים במתמטיקה לתלמידי כיתות ד'. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
בן-סימון, ע., חמזה, ח. (1998).
מבחן הישגים בשפת אם (ערבית) לתלמידי כיתות ד'. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.