פרסומים אחרים

יחידות לימוד בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
גפני, נ., פבזנר, ב., קרליץ, צ. (יולי 2012)
מדידה בחינוך: מושגי יסוד - תורת ההכללה וקביעת סטנדרטים
בקרת איכות בניתוח מבחנים ובחישוב ודיווח ציונים (אנגלית)
https://www.nite.org.il/files/QC_Guidelines.pdf
בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (ספר משנת 1988)
מאמרים בידיעוני אפי