הנחיות לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית:

לפני, במהלך ואחרי הבחינה

נצלו את זמנכם בתבונה.

כאמור, בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לו. בתחילת כל פרק יציינו הבוחנים את הזמן המוקצב לפתרון הפרק וירשמו על הלוח את מועדי תחילת הפרק וסיומו (לפי שעונם). הבוחנים יודיעו לכם כאשר ייוותרו עוד 5 דקות לפתרון הפרק. בתום הזמן המוקצב תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא, ולא תוכלו לחזור עוד לפרק הקודם.

לפניכם כמה המלצות לניצול יעיל של הזמן העומד לרשותכם:

 • במטלת הכתיבה הקדישו כמה דקות לחשיבה על הרעיונות שתרצו להציג. תכננו את מבנה החיבור וכתבו ראשי פרקים. בכריכה הפנימית של חוברת הבחינה, לצד פרק מטלת הכתיבה, יש מקום המיועד לכתיבת טיוטה. זכרו שהזמן להעתקת הטיוטה לגיליון הכתיבה כלול בזמן המוקצב לפרק, ולא יינתן זמן נוסף לשם כך. מותר בהחלט למחוק מילים או קטעים בגיליון הכתיבה, אך זכרו שכתב היד חייב להיות קריא ורצף החיבור צריך להיות מובן. מעט לפני תום הזמן המוקצב למטלת הכתיבה קראו שוב את מה שכתבתם וודאו שהכול קריא ומובן.
 • בפרקי הברֵרה נסו לפתור כל שאלה בזמן סביר. אם הצלחתם - עִברו לשאלה הבאה. אם אינכם מצליחים לפתור שאלה, אל תתעכבו! זִכרו שעליכם לענות על כל השאלות בפרק. אם תתעכבו זמן רב על שאלה אחת, לא יישאר לכם די זמן לענות על שאלות אחרות, שסביר שתוכלו להשיב עליהן נכונה ולזכות בנקודות. לשאלות קלות ולשאלות קשות משקל שווה בקביעת הציון, לכן אין סיבה להתעכב על שאלה אחת. בזמן שתחסכו תוכלו, אולי, לענות על כמה שאלות אחרות.
 • אם לדעתכם אתם יכולים לפתור את השאלה אך אתם זקוקים למעט יותר זמן, סמנו אותה וחזרו אליה אחר כך. אם יישאר לכם זמן בסוף הפרק, חזרו אל כל השאלות שסימנתם ונסו לפתור אותן.
 • אם אתם מעריכים שגם אם תייחדו לשאלה זמן נוסף לא תצליחו לפתור אותה - נחשו את התשובה! הניחוש אינו חייב להיות אקראי. ייתכן שתוכלו לפסול כמה מהאפשרויות על סמך ידע חלקי, וכך להגדיל את הסיכוי שלכם לנחש נכונה. הציון בבחינה מחושב על סמך התשובות הנכונות בלבד, ואין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לכן, אם אינכם מצליחים לפתור את השאלה, כדאי לכם לנחש - ניחוש אינו יכול לפגוע בציוניכם, אלא רק לשפרם.
 • השאירו לעצמכם כדקה לפני סוף הפרק. חזרו אל השאלות שלא עניתם עליהן ונחשו באקראי את התשובות, כלומר סמנו תשובה כלשהי בגיליון התשובות בלי לנסות לפתור את השאלה או לפסול אפשרויות. עכשיו כבר אין לכם זמן, וכל שתוכלו לעשות הוא לסמן במהירות את התשובות החסרות בגיליון התשובות ולוודא שאמנם סימנתם תשובות לכל השאלות.
 • אנו נתקלים בתלונות על הסטות במילוי גיליון התשובות. אין אפשרות לעזור לנבחן שאירעה אצלו הסטה במילוי התשובות, ולכן הקפידו ביותר על מילוי כל תשובה במקום המתאים לה בדף התשובות. תיקון הסטה יכול להתבצע רק בידי הנבחן ורק במסגרת הזמן המוקצב לפרק. לא יינתן זמן נוסף לשם כך.
 • כל פרק חשוב! אין שום דרך לדעת אילו מהפרקים אינם משמשים לקביעת הציון, ולכן נהגו בכל פרק כאילו הוא קובע את ציוניכם! אם מסיבה כלשהי תחליטו כי אחד הפרקים אינו חשוב, החלטתכם עלולה לפגוע בציון שתקבלו.

סימון תשובות בטופס 3

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות:

א. פסילת הבחינה
ב. איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים
ג. הגשת תביעה אזרחית
ד. פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

אסור להעתיק או להפיץ בחינה או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמד אותה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מאל"ו נוקט אמצעים מִנהליים, משפטיים ואחרים נגד המפרים איסור זה. לפני תחילת הבחינה תתבקשו לחתום על הצהרה המאשרת שאיסור זה ידוע לכם ושאתם מתחייבים לנהוג לפיו.

כל אחת מההתנהגויות הבאות יכולה להביא לידי הרחקתו של נבחן מהבחינה:

 • הפרעה למהלך הבחינה
 • העתקה, מתן עזרה או קבלת עזרה בפתרון הבחינה
 • שימוש בעזרים אסורים, ובכללם דפים, ספרים, מחשבים ומילונים
 • פתיחת חוברת הבחינה בלי שניתנה הוראה לכך
 • מעבר מפרק לפרק בלי שניתנה הוראה לכך
 • המשך עבודה על פרק לאחר תום הזמן המוקצב לו
 • הוצאת חומר בחינה מכיתת הבחינה
 • החזקת מכשיר אלקטרוני - טלפון נייד, מחשב, נגן מוזיקה וכדומה - בשעת הבחינה
 • אי-ציות להוראות הבוחנים

אחרי הבחינה

לאחר סיום הבחינה תקבלו שאלון מקוון לכתובת הדוא"ל ובו תתבקשו להביע את דעתכם על תנאי הבחינה. ייתכן שתתבקשו לציין את מידת שביעות רצונכם מתהליך ההרשמה ומהבחינה, או להביע את דעתכם בנושאים אחרים שמאל"ו עוסק בהם. שאלוני המשוב אינם חלק מהבחינה הפסיכומטרית, בדיקתם נעשית בנפרד מבדיקת שאלוני הבחינה והם אינם יכולים לפגוע בכם או בציוניכם בשום דרך. אינכם חייבים להשיב על השאלונים, אך נשמח אם תייחדו להם את הזמן הקצר הדרוש לשם כך, שכן תשובותיכם יסייעו לנו מאוד ויאפשרו לנו לשפר את השירות שאנו נותנים לקהל הנבחנים. חשוב לדעת כי שאלון המשוב אינו מיועד לטיפול בפניות אישיות. אם יהיו לכם הערות או השגות בנוגע לבחינה, פנו בכתב אל המדור לפניות הציבור במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בתוך שבוע מיום הבחינה. פניות כאלה יזכו למענה אישי.

יש נבחנים היוצאים מהבחינה בהרגשה שהתקשו לפתור שאלות רבות, שלא הספיקו לכתוב חיבור טוב או שלא הספיקו לענות על כל השאלות בזמן המוקצב. חשוב לדעת כי ציוניכם אמנם נקבעים על פי איכות החיבור שכתבתם ועל פי מספר השאלות שפתרתם נכונה, אך הדבר נעשה בהשוואה להישגיהם של כל הנבחנים בכל הנוסחים, השפות ומועדי הבחינה. לכן, גם אם יצאתם מן הבחינה בהרגשה רעה, בהחלט ייתכן שהצלחתם בה יפה.