בחינות להתנסות בספרדית

 בחינות במתכונת הנוכחית

קיץ 2018

פברואר 2017

פברואר 2016

יולי 2015

יולי 2014

יולי 2013

בחינה N5S

 

 

בחינות במתכונת הקודמת (עד מועד יולי 2012)

יולי 2012

יולי 2011

יולי 2010

יולי 2009

בחינה 4S

בחינה 3S

בחינה 2S

בחינה 1S