מבנה הבחינה הפסיכומטרית ומרכיביה

אנגלית

השאלות בתחום זה בודקות את השליטה בשפה האנגלית כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאה ובהבנה של טקסטים הכתובים בשפה זו. אנגלית היא שפת המחקר הבין-לאומית, וחומר לימוד רב זמין רק באנגלית. שליטה בשפה זו ברמה המאפשרת לתלמיד לקרוא ספרי לימוד ומאמרים אקדמיים, לחפש מידע לצורך כתיבת עבודות ועריכת מחקרים, לחבר מאמרים מדעיים ולהשתתף בכנסים מדעיים חיונית להצלחה כמעט בכל תחומי הלימוד.

בבחינה בתחום האנגלית מופיעים שלושה סוגי שאלות: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.

פירוט והסבר על נושאי הבחינה בתחום האנגלית מופיעים כאן: דוגמאות והסברים על שאלות באנגלית.

שאלות השלמת משפטים

דוגמה 7- השלמת משפטים

בשאלות אלו הנבחנים נדרשים להשלים משפט שבו חסרה מילה (או מילים). על הנבחן להשלים את המשפט בעזרת האפשרות המתאימה ביותר. שאלות אלו בודקות לא רק את אוצר המילים והידע הדקדוקי של הנבחן, אלא גם את יכולתו להבין משמעות מתוך הקשר. היכולת להשלים מידע חסר מתוך ההקשר במשפט חשובה לקריאה שוטפת של טקסטים בכלל ושל טקסטים בשפה זרה בפרט, ולכן שאלות השלמת משפטים בודקות יכולות שהן שימושיות לקריאת טקסטים אקדמיים באנגלית.

מידע נוסף על שאלות השלמת משפטים באנגלית אפשר למצוא כאן: השלמת משפטים באנגלית - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.

שאלות ניסוח מחדש

דוגמה 8- ניסוח מחדש

בשאלות אלו מוצג משפט ובעקבותיו עוד ארבעה משפטים שונים. על הנבחן לבחור מבין ארבעת המשפטים את המשפט הקרוב ביותר במשמעותו למשפט המקורי. שאלות מסוג זה אינן בודקות אם הנבחן יכול לנסח מחדש משפטים באנגלית, אלא אם הוא יכול לזהות שני משפטים השקולים זה לזה מבחינת התוכן אף על פי שהם שונים זה מזה מבחינה תחבירית וסמנטית. שאלות אלו דורשות מהנבחן לזקק את משמעות המשפט מתוך מילות המפתח המופיעות בו ומתוך היחסים ביניהן. במהלך הלימודים האקדמיים התלמידים נחשפים למשפטים המאורגנים במגוון רחב של מבנים תחביריים, והיכולת לזהות מבנים אלה חיונית להבנת המשמעות.

מידע נוסף על שאלות ניסוח מחדש באנגלית אפשר למצוא כאן: ניסוח מחדש - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.

שאלות הבנת הנקרא

דוגמה 9- הבנת הנקרא באנגלית

שאלות הבנת הנקרא בפרק האנגלית דומות לשאלות הבנת הנקרא בפרק החשיבה המילולית. קטעי הקריאה עוסקים במגוון תחומים רחב, והשאלות בודקות את יכולת הנבחן להבין את הרעיונות המרכזיים המופיעים בטקסט ולעמוד על הקשרים ביניהם. השאלות עוסקות ברעיונות המוצגים בקטע, בפרטים המופיעים בו, בקשרים בין חלקיו, במבנה שלו, במסקנות העולות ממנו וכן הלאה. היכולות הנבדקות בשאלות אלו קשורות באופן הדוק ליכולות הבנת הנקרא הנדרשות במהלך הלימודים האקדמיים. תלמידים בהשכלה הגבוהה נדרשים לקרוא מספר רב של טקסטים באנגלית בנושאים מגוונים, להבין אותם ולנתח את הכתוב בהם. נוסף על כך, קטעי הבנת הנקרא מכילים מילים רבות שאינן נפוצות, ועל כן יש להיעזר באוצר מילים עשיר וביכולת לפענח מילים מתוך הקשר כדי לפתור את השאלות העוסקות בהם. גם יכולות אלו חשובות ללימודים, משום שהן מאפשרות לתלמיד להתמודד עם טקסטים ארוכים ומורכבים.

מידע נוסף על שאלות הבנת הנקרא באנגלית אפשר למצוא כאן: הבנת הנקרא באנגלית - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.

אנשים בבחינה 1

מרכיב הזמן בבחינה הפסיכומטרית

הניסיון מלמד שיש נבחנים שחשים עייפות וחוסר ריכוז לאחר מספר שעות בחינה. הגבלת הזמן בבחינה מקטינה אפוא את הסיכוי שביצועיהם ייפגעו באופן זה. כמו כן, הגבלת זמן הבחינה מבטיחה שכל הנבחנים ייבחנו באותם תנאים. נוסף על כך, המהירות שבה הנבחנים עונים על השאלות משקפת את שליטתם בחלק מתחומי היכולת שהבחינה בודקת. לפיכך, הגבלת הזמן היא אחד ממאפייני הבחינה המסייעים להבחין בין נבחנים בעלי יכולת גבוהה לבין נבחנים בעלי יכולת נמוכה.

לחץ הזמן גורם לפעמים לתסכול: נבחנים רבים מרגישים שהוא פוגע ביכולת שלהם לתפקד היטב בבחינה, והם מאמינים שאילו היה להם זמן רב יותר היו יכולים לקבל ציון גבוה יותר. הם כמובן צודקים, אלא שאילו היה ניתן זמן רב יותר לפתרון הבחינה, כל הנבחנים היו מקבלים ציונים גבוהים יותר והפערים ביניהם היו נשארים פחות או יותר קבועים. הארכת זמן הבחינה דומה להוספת פקטור קבוע לציונם של כל הנבחנים: פקטור מסוג זה אמנם מעלה את הציונים, אך אינו משנה את הדירוג היחסי (כלומר את סדר הנבחנים על פי ציונם בבחינה). ואכן, במחקרים שערך מאל"ו נמצא כי כאשר מאריכים את זמן הבחינה פי 1.5, הדירוג היחסי של הנבחנים כמעט שאינו משתנה. את תוצאות המחקר ניתן למצוא בדוח 344 באתר המרכז.

בחוגי לימוד רבים מדרגים את המועמדים לפי ציוניהם בבחינה הפסיכומטרית ובבחינת הבגרות, ומקבלים את המועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר לפי מכסה קבועה מראש. מכאן עולה שהארכת זמן הבחינה הפסיכומטרית לא תשנה את החלטות הקבלה, ובכל מקרה יתקבלו ללימודים אותם מועמדים.

נוסף על כך, יש להניח שאם ממוצע הציונים בבחינה יעלה באופן ניכר, יעלה אתו גם רף הקבלה של חוגי לימוד המקבלים את כל המועמדים שציוניהם גבוהים מציון מסוים. מסיבה זו קרוב לוודאי שמי שלא התקבל לחוג לימודים מסוים משום שקיבל ציון נמוך בבחינה מוגבלת בזמן, לא יתקבל לאותו חוג גם אם יקבל ציון גבוה יותר בבחינה שהזמן שהוקצב לה היה רב יותר.