מבנה הבחינה הפסיכומטרית ומרכיביה

חשיבה כמותית

תחום זה כולל את היכולת להשתמש במספרים, במונחים מתמטיים ובשיטות חישוב כדי לפתור בעיות כמותיות. כמו כן התחום מקיף את הכישורים האנליטיים הנחוצים כדי לנתח נתונים המוצגים באופנים שונים, כגון טבלאות ותרשימים. שאלות החשיבה הכמותית אינן מתמקדות לרוב ביכולת לחשב במהירות, אלא ביכולת להבין בעיות כמותיות ולהשתמש בכלים מתמטיים כדי לפתור אותן.

הידע המתמטי הנדרש בפרקי החשיבה הכמותית בבחינה אינו עולה על זה הנדרש בבחינת בגרות במתמטיקה ברמת שלוש יחידות לימוד, שהיא הרמה המינימלית הנדרשת לשם קבלת תעודת בגרות. כדי להתקבל לאוניברסיטאות בארץ יש צורך בתעודת בגרות מלאה, ולכן אפשר להניח שכל הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית נחשפו לידע זה.

השאלות בתחום החשיבה הכמותית עשויות לעסוק במגוון רחב של נושאים, כגון אחוזים, חזקות ושורשים, תכונות המספרים, אי-שיוויונות, פרוק לגורמים, פעולות חשבוניות במספרים שלמים ובשברים, יחסים בין ביטויים,  נוסחאות כפל מקוצר, ציר המספרים, מערכת צירים, קומבינטוריקה, הסתברות, ממוצעים, בעיות דרך ובעיות הספק. כמו כן מקיף התחום תכונות של צורות גאומטריות, כגון קווים ישרים, משולשים, מרובעים, מצולעים ומעגלים, ותכונות של גופים גאומטריים כגון תיבות, גלילים, חרוטים, מנסרות ופירמידות. היכולת לזכור נוסחאות בעל פה אינה נכללת בתחום החשיבה הכמותית, ולכן מרבית הנוסחאות הנדרשות לפתרון השאלות מופיעות בדף נוסחאות הכלול במחברת הבחינה.

פירוט והסבר על נושאי הבחינה בתחום הכמותי מופיעים כאן: דוגמאות והסברים על שאלות בחשיבה כמותית.

בתחום הכמותי שני סוגי שאלות. להלן תיאור של יכולות החשיבה הכמותית שכל סוג שאלות בודק, והסבר על הקשר שלהן ללימודים האקדמיים.

שאלות ובעיות

דוגמה 5- שאלות ובעיות

מרבית השאלות בפרקי החשיבה הכמותית משתייכות לסוג הנקרא "שאלות ובעיות". שאלות אלו עוסקות במגוון נושאים בתחומי האלגברה והגיאומטריה. כדי לפתור את השאלות האלה צריך להבין מידע כמותי המוצג באופן מופשט, למשל בעזרת משוואה עם נעלמים, או באופן מוחשי, למשל בעזרת סיפור מעשה שהנבחנים נדרשים להמיר את המידע המילולי המופיע בו למונחים מתמטיים. יש שאלות הדורשות שימוש בשיטות חישוב,  ויש שאלות הדורשות הבנה של מערכות חוקים.

המחקר המדעי במרבית חוגי הלימוד מבוסס על איסוף, עיבוד, ניתוח והצגה של נתונים כמותיים. במרבית חוגי הלימוד בתחומי החינוך, מדעי החברה, מדעי הטבע ומדעי החיים נדרשות יכולות בסיסיות של עיבוד מידע כמותי ושל שימוש בכלים מתמטיים לפתרון בעיות.  בחוגי לימוד אחרים, במיוחד במדעים המדויקים, שליטה ביכולות אלו חיונית להצלחה בלימודים.

מידע נוסף על שאלות ובעיות בתחום הכמותי אפשר למצוא כאן: שאלות ובעיות - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.

שאלות הסקה מתרשים או מטבלה

דוגמה 6- הסקה מתרשים

שאלות אלו עוסקות בניתוח מידע המוצג בתרשים או בטבלה המלווה בהסבר קצר. בתרשים מוצגים הנתונים בצורות חזותיות מגוונות, למשל בעזרת גרף או בעזרת דיאגרמת עמודות.  בטבלה מוצגים נתונים כמותיים המסודרים בעמודות ובשורות.

הפקת מידע מתרשים או מטבלה וניתוחו  דורשים מגוון של כישורים אנליטיים, כגון הבנה של מערכות צירים ושל מבנה טבלאות, יכולת המרה של מידע חזותי למידע כמותי ויכולת שליפה של פריט מידע ספציפי מתוך מכלול נתונים. ארגון והצגה של נתונים בתרשים או בטבלה מקובל ורווח בטקסטים מדעיים ולא מדעיים כאחד. התקשורת מרבה להציג נתונים באופן חזותי, ועל כן היכולת לעבד מידע כזה חשובה לא רק ללימודים אקדמיים אלא גם לחיי היום יום. במסגרת הלימודים במוסדות להשכלה הגבוהה התלמידים נדרשים לא רק להפיק מידע מתרשימים ומטבלאות, אלא גם לחבר אותם בעצמם.

מידע נוסף על שאלות הסקה מתרשים או מטבלה אפשר למצוא כאן: הסקה מתרשים - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.

מדוע אין בודקים סוגים אחרים של ידע ויכולות בתחום הכמותי?       

השאלות בתחום הכמותי בודקות ידע ויכולות בנושאים מתמטיים מגוונים, אך נושאים אחרים, כגון טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי כדומה, אינם נכללים בבחינה. הסיבה לכך היא שהבחינה אמורה לבדוק אך ורק את הידע הדרוש ללימודים אקדמיים. הוספת נושאים לבחינה בתחום הכמותי תקשה אותה מעבר לנדרש במרבית החוגים האקדמיים.