כיצד מחושבים ציוני בחינת יעלנט?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

  1. חישוב הציונים בפרקי שאלות הברֵרה - כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת. סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים ובמועדים שונים זה מזה - ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם זה הוא מ-50 עד 150.
  2. חישוב ציוני החיבור - את החיבור בודקים שני מעריכים בארבע אמות מידה: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון. כל אחד מהמעריכים נותן ציון נפרד. ציון החיבור הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים, וגם הוא ניתן בסולם ציונים אחיד מ-50 עד 150.
  3. חישוב הציון הכללי ביעלנט - הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל שבו משקלו של הציון בפרקי שאלות הבררה הוא 2/3, ומשקלו של ציון החיבור הוא 1/3.

 

סולם הציונים הכלליים בבחינת יעלנט הוא מ-50 עד 150.