הנחיות לנבחנים בבחינת יע"ל:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה