הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים המחושבים לכל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה.

לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות.

אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל סיבה שהיא, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה. בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם במועד מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה שבו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שהנבחן ניגש אליהן או מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, ובכלל זה מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות, בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (ולפי הצורך להודיע על כך למוסדות הלימוד שאליהם העביר את הציון בעבר על ביטול הציון).