כיצד מחושבים ציוני בחינת יע"ל?

ההבדלים בין נוסחי הבחינה בכל מועד וההבדלים בין הנוסחים לבין עצמם אינם משפיעים על הציון. דרך חישוב הציונים מבטיחה שגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, ציוניכם לא יהיו שונים מהציונים שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר.

הציונים מחושבים בשלושה שלבים:

  1. חישוב הציונים בפרקי שאלות הברֵרה- כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת. סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים ובמועדים שונים זה מזה - ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם זה הוא מ-50 עד 150.
  2. חישוב ציוני החיבור- את החיבור בודקים שני מעריכים בארבע אמות מידה: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון. כל אחד מהמעריכים נותן ציון נפרד. ציון החיבור הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים, וגם הוא ניתן בסולם ציונים אחיד מ-50 עד 150.
  3. חישוב הציון הכללי ביע"ל- הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל שבו משקלו של הציון בפרקי שאלות הבררה הוא 2/3, ומשקלו של ציון החיבור הוא 1/3.

 

סולם הציונים הכלליים בבחינת יע"ל הוא מ-50 עד 150.