בחינה פסיכומטרית בחו"ל

דיווח הציונים

דיווח ציונים למוסדות הלימוד

ציוניכם יועברו בתוך 45 יום ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב, לטכניון, לאוניברסיטת אריאל בשומרון, לאוניברסיטה הפתוחה וכן למוסדות הלימוד שתסמנו באזור האישי באתר מאל"ו לאחר שתקבלו אישור על הרשמתכם לבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן. מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד אלו שתסמנו. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים אצלם. מוסדות הלימוד משתמשים רק בציונים שמאל"ו מעביר להם במישרין, והמועמדים אינם יכולים להעביר אליהם את ציוניהם בעצמם.

דיווח ציונים לנבחנים

בתוך 45 יום ממועד הבחינה, סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

לפני פנייה למאל"ו הנוגעת להעברת הציונים, שימו לב לנקודות הבאות:

  • בכל מועד מחשבים את הציונים לכל הנבחנים יחד, ואי אפשר להקדים ולחשב את ציוניו של נבחן יחיד.
  • מאל"ו אינו מעביר ציונים לנבחנים בטלפון.
  • בקשה של נבחן למשלוח עותק נוסף של הציונים בדואר ישראל שתתקבל בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה תהיה פטורה מתשלום.
  • מאל"ו אינו מתחייב להעביר ציונים לנבחנים ולמוסדות הלימוד לפני סיום ההרשמה למועד הבחינה הבא.

בקשה לשינוי בדיווח הציונים

לאחר קבלת אישור הרשמה לבחינה תוכלו לבקש להעביר את ציוניכם למוסדות לימוד נוספים על המוסדות שבחרתם באזור האישי, להתנגד להעברתם למוסד זה או אחר, או לבחור שלא לקבלם בדואר האלקטרוני. בקשות אלו מומלץ לבצע באזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור ציונים במאל"ו. בקשה מסוג זה פטורה מתשלום. באחריותכם לוודא קבלת אישור רשמי בכתב בדבר קליטת הבקשה ממדור ציונים.

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

גיליון התשובות נקרא בסורק אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר. עם זאת, מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת וידנית של גיליון התשובות. בבדיקה החוזרת אין מעריכים את מטלת הכתיבה מחדש, אך בודקים אם נתוני ההערכה של מטלה זו נקלטו במדויק.
הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם נפלה טעות בקריאת גיליון התשובות, יוחזרו דמי טיפול אלו לנבחן במלואם.

תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות באזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור ציונים במאל"ו. בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה. את תוצאות הבדיקה החוזרת ישלח מאל"ו לנבחן בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הבקשה ותשלום דמי הטיפול.

השגות על מהלך הבחינה

השגות על מהלך הבחינה יש להפנות בכתב אל המדור לפניות הציבור בתוך שבוע מיום הבחינה באמצעות דף פניות ובירורים באתר מאל"ו, בפקס או בדוארפנייה לאחר מועד זה לא תתקבל, בין השאר בשל הקושי הכרוך בבדיקת מהלך בחינה שלא בסמוך למועדה.

בכל פנייה למאל"ו בעניין זה אנא ציינו את שמכם, את מספר תעודת הזהות או הדרכון הזר שלכם שבאמצעותו נרשמתם לבחינה, את סוג הבחינה ואת תאריך הבחינה.

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות:

א. פסילת הבחינה
ב. איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים
ג. הגשת תביעה אזרחית
ד. פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת חישוב הציונים מאל"ו עורך בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי ציוני כל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה. בין השאר מבצע מאל"ו בדיקה סטטיסטית של הדמיון בין דפי התשובות של נבחנים. לעיתים בדיקות אלו מעלות ממצאים חריגים, הנובעים למשל מחוסר עקביות או מבעיות טכניות ומעוררים קושי בהערכת הציון.

בכל מקרה שמתעורר קושי בהערכת הציון או עולה ספק בנוגע לתוצאות הבחינה, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד לקבלת החלטה בעניין. רק לאחר הבחינה החוזרת ובהתאם לממצאים יחליט מאל"ו על אופן המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח אליהם גם מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

בנוסף, בגין מעשה של רמייה ו/או העתקה ו/או ניסיון לקבלת ציון שלא כדין, רשאי מאל"ו לאסור להיבחן בבחינות השונות הנערכות על ידו למשך 12 חודשים.

 

דרכי התקשרות

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
ת"ד 39020 ירושלים 9139001
טלפון 02-6759555 א-ה 8:30-15:30
פקס 02-6759543

 

נושא לאן לפנות טל' 02-6759555 דואר אלקטרוני
· בחינות בחו"ל
· בחינות ממוחשבות
מדור בחינות בחו"ל ובחינות ממוחשבות 02-6757647 yifat@nite.org.il
· דיווח ציונים למוסדות ולנבחנים
· בקשה לבדיקה חוזרת
מדור ציונים שלוחה 2 score@nite.org.il
· הרשמה לבחינה
· שינוי מועד בחינה
· תיקון פרטים אישיים
· ביטול הרשמה
מרכז הזימונים שלוחה 1 zimunim@nite.org.il
· שאלות על הבחינות
· השגות על מהלך בחינה
מדור לפניות הציבור שלוחה 4 מדור לפניות הציבור