מידע לנרשמים למערכות מו"ר ומרק"ם

להלן המידע הרלוונטי לנבחנים במו"ר ובמרק"ם, מערכות המיון ללימודי רפואה. מומלץ לקרוא את המידע בעיון. בעת התשלום תמורת הבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל המידע שלהלן, ובכלל זה מדיניות הפרטיות.

מידע כללי

כדי להיבחן במערכות המיון לרפואה מו"ר ומרק"ם יש צורך בתעודת זהות ישראלית או בדרכון בר תוקף. אנא הקפידו להביא לבחינה את אותה התעודה ששימשה אתכם להרשמה למוסד הלימודים.

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

תוקף ציוני הבחינה

על פי נוהלי מוסדות הלימוד, ציוני מו"ר ומרק"ם תקפים לצורך קבלה ללימודים במשך שלוש שנים. כך, למשל, ציוני מועמד שנבחן בשנת 2016 תקפים לקבלה ללימודים בשנים 2016, 2017 ו- 2018. אם מועמד נבחן יותר מפעם אחת במהלך שלוש שנים, הציון הקובע לצורך קבלתו ללימודים יהיה הציון הגבוה. מידע נוסף אפשר למצוא בידיעונים ובאתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

שפת ההיבחנות במו"ר ובמרק"ם

היכולת להבין את השפה העברית ולהתבטא בה היא אחת הדרישות מהתלמידים בבתי הספר לרפואה. לפיכך, ולפי החלטת מוסדות הלימוד, המיונים במערכות מו"ר ומרק"ם מתנהלים בשפה העברית בלבד. עם זה, יש להדגיש שהמערכות לא נועדו לבדוק יכולת לשונית, ולכן יכולת זו אינה מובאת בחשבון בעת הערכת המועמדים.

זימון לבחינה

כללי

בכל שנה מועמד רשאי להיבחן במערכת מיון פעם אחת בלבד. מועמדים שנרשמו ללימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב בלבד, בטכניון בלבד או באוניברסיטה העברית בלבד יזומנו להיבחן במערכת המיון של המוסד שאליו נרשמו. מועמדים שנרשמו ליותר ממוסד לימודים אחד ישובצו באקראי למערכת המיון של אחד המוסדות שנרשמו אליהם. הציון שיקבלו, ציון מערכת מו"ר או ציון מערכת מרק"ם, יהיה תקף לצורך קבלה ללימודי רפואה בבכל המוסדות הממיינים את מועמדיהם באמצעות מערכות אלה (אוניברסיטת תל אביב, הטכניון והאוניברסיטה העברית).

אם מועמד זומן בטעות ליותר ממערכת מיון אחת, עליו להודיע על כך מייד ליחידת תיאום בחינות לרפואה במאל"ו. המועמדים הם האחראים שלא להשתתף ביותר ממערכת מיון אחת. מועמד שישתתף ביותר ממערכת מיון אחת לא יקבל החזר כספי, וציונו יהיה ציון מערכת המיון הראשונה שהשתתף בה.

שימו לב: על המועמדים לבוא לשני ימי הבחינה שנקבעו להם. המועמדים מתבקשים לדייק ולהגיע בשעה שנקבעה להם.

שיבוץ לימי בחינה

‏למערכות מו"ר ומרק"ם שני חלקים: שאלון אישי-ביוגרפי ומרכז הערכה. לכל מערכת מרכז הערכה משלה, ואילו השאלון משותף לשתי המערכות. המיונים ללימודי רפואה נערכים במועד אחד בשנה, ומועד זה מורכב משני ימי בחינה: יום מילוי שאלון אישי-ביוגרפי ויום מרכז הערכה. מידע מפורט על ימי הבחינה בכל מועד מופיע באתר מאל"ו.

מועמדים ששובצו במערכת מו יזומנו למלא את השאלון האישי-ביוגרפי באוניברסיטת תל אביב או בטכניון. למועמדים אלו יישלח בדוא"ל קישור לאתר המערכת המאפשר להם לבחור היכן ברצונם להיבחן - באוניברסיטת תל אביב, או בטכניון. מספר המועמדים שיכולים להיבחן בכל אתר בחינה מוגבל. כאשר כל המקומות באתר בחינה מסוים התמלאו, לא תתאפשר הבחירה בו במערכת. לאחר קביעת מקום הבחינה וקבלת התשלום תמורתה יופיעו באתר הפרטים המדויקים: מקום הבחינה ושעת הבחינה. מועמדים ששובצו במערכת מרק יזומנו למלא את השאלון האישי-ביוגרפי בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. למועמדים אלו יישלח בדוא"ל זימון ובו פרטים על המקום, על הכיתה ועל השעה שעליהם להתייצב בהם למילוי השאלון.

מועמדים ששובצו למערכת מו"ר יקבלו ממאל"ו זימון למרכז הערכה במרכז לסימולציה רפואית (מסר) או בטכניון. מועמדים ששובצו למערכת מרק"ם יקבלו מהאוניברסיטה העברית זימון למרכז הערכה באוניברסיטה העברית בירושלים.

זימונים ראשוניים יישלחו כחודש לפני מועד הבחינה לכתובת הדוא"ל שנמסרה למוסדות הלימוד בעת ההרשמה. על המועמדים לוודא שמועדי הבחינה הנבחרים אינם מתנגשים באירועים אחרים שהם עתידים להשתתף בהם, כגון בחינות בגרות, נסיעות לחו"ל ושירות מילואים.

שינויים בשיבוץ

מועמד שנבצר ממנו לבוא במועד שנקבע לו מתבקש להודיע על כך מייד ליחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה במאל"ו (מערכת מו"ר) או למרכזת ועדת הקבלה ללימודי הרפואה באוניברסיטה העברית (מערכת מרק"ם). אין התחייבות לקבוע  מועד אחר. כמו כן, מועמד שזומן אך אין בכוונתו להיבחן, מתבקש להודיע על כך מייד כדי שיהיה אפשר לזמן מועמד אחר במקומו.

על פי החלטת מוסדות הלימוד, מועמד שקיבל זימון לאחת ממערכות המיון והחליט שלא להיבחן באתר שזומן אליו, לא יוכל להיבחן באתר בחינה אחר. הדבר ייחשב לוויתור על ההיבחנות בכל מערכות המיון באותה שנה.

התשלום תמורת הבחינה

מועמדים ששובצו למערכות מו"ר ומרק"ם יקבלו במכתב הזימון קישור לתשלום בכרטיס אשראי באתר התשלומים של מאל"ו, ובצידו קוד משתמש וסיסמה. הסכום ייגבה בתשלום אחד.

הזימון למערכת מרק"ם ייעשה על ידי האוניברסיטה העברית.

על המועמדים לשלם תמורת השתתפותם במערכת מו"ר או במערכת מרק"ם בתוך 72 שעות ממועד שליחת מכתב הזימון. מועמד שלא שילם את דמי ההשתתפות בפרק זמן זה, ייחשב כמי שוויתר על זכותו להיבחן השנה הן במערכת מו"ר והן במערכת מרק"ם.

בעת ההזדהות לצורך תשלום יש להקפיד על רישום מדויק של מספר הזיהוי שבעזרתו נרשם המועמד ללימודים (מספר זהות כולל ספרת ביקורת או מספר דרכון זר).

מחיר ההשתתפות במערכות המיון למועמדים שנבחנו בעבר הוא המחיר המלא. אי אפשר להיבחן רק בחלק ממרכיבי המערכת.