מידע לנרשמים למערכות מו"ר ומרק"ם

העברת הציונים

הציון במערכת מו"ר ובמערכת מרק"ם מחושב על סמך תשובות הנבחנים לשאלון ותפקודם במרכז ההערכה. הציון הסופי מורכב מציון מרכז ההערכה (55%), מציון שאלון שלֵו (15%) ומציון השאלון האישי-ביוגרפי (30%). טווח הציונים הוא מ-150 עד 250, ממוצע הציונים הוא 200 וסטיית התקן היא 20.

ציוני כל הנבחנים במו"ר ובמרק"ם יועברו לכל מוסדות הלימוד המשתמשים במערכות אלו לצורך קבלה ללימודי רפואה.

בנוסף, ישלחו הציון הכללי וציוני המרכיבים הנפרדים (שאלון אישי-ביוגרפי ומרכז הערכה) לכתובת הדואר האלקטרוני של כל מועמד שלא התנגד לקבלת ציוניו בדוא"ל.

רק לאחר שיקבלו מוסדות הלימוד את הציונים יוכלו המועמדים לצפות בציונם הכללי ובציוני כל אחד ממרכיביו (השאלון האישי-ביוגרפי ומרכז ההערכה) באזור האישי באתר מאל"ו, וזאת על סמך פרטים אישיים מזהים - מספר תעודת זהות וסיסמתם האישית.

לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי רפואה.

בדיקה חוזרת של קליטת ההערכות

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של קליטת ההערכות שניתנו במרכז ההערכה. מניסיון מאל"ו, הסיכוי למצוא טעות בקליטת נתונים אלו נמוך ביותר. בדיקה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול, אך אם בבדיקה החוזרת יתברר שאומנם נפלה טעות, יוחזרו למבקש דמי הטיפול במלואם. אפשר להגיש בקשה באזור האישי באתר מאל"ו בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה.

שים לב: הציון במרכז ההערכה נסמך על תצפיות והערכות בלתי תלויות של מעריכים מיומנים רבים, השקולות כנגד כמה וכמה היבחנויות חוזרות.

הזמנה לבדיקת הציון

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון המחושב לכל נבחן משקף את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל בעיות טכניות או בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה. בכל מקרה כזה הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה. על פי רוב ההזמנה לבדיקה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך לעיתים היא נשלחת במועד מאוחר יותר. בנוסף, בגין מעשה של רמייה ו/או העתקה ו/או ניסיון לקבלת ציון שלא כדין, רשאי מאל"ו לאסור להיבחן בבחינות השונות הנערכות על ידו למשך 12 חודשים.

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות:

א. פסילת הבחינה
ב. איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים
ג. הגשת תביעה אזרחית
ד. פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

פניות והשגות על מהלך הבחינה

אם יש לנבחן השגות על מערכת מו"ר או על מערכת מרק"ם, עליו להפנותן בכתב אל המדור לפניות הציבור של מאל"ו בתוך שבעה ימים מיום הבחינה. בכל פנייה אל מאל"ו בעניין זה יש לציין את שם הנבחן, את מספר תעודת הזהות, את סוג הבחינה ואת מועדה (תאריך ושעה). את ההשגות אפשר לשלוח למדור לפניות הציבור או דרך דף פניות ובירורים באתר מאל"ו.

 

דרכי התקשרות

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
ת"ד 39020 ירושלים 9139001
טלפון 02-6759555 א-ה 8:30-15:30
פקס 02-6759543

 

נושא לאן לפנות טל' 02-6759555 פקס דוא"ל/אחר
· דיווח ציונים למוסדות ולנבחנים
· בקשה לבדיקה חוזרת
מדור ציונים שלוחה 2   score@nite.org.il
· בחינות בתנאים מותאמים היחידה לבחינות מותאמות שלוחה 3 02-6750640 מאל"ו - היחידה לבחינות מותאמות
(בחינת מו"ר/מרק"ם)
ת"ד 39020
ירושלים 9139001
· שאלות על הבחינות
· השגות על מהלך בחינה
מדור לפניות הציבור שלוחה 4   טופס פנייה
מערכת מו"ר
· זימון לבחינה
· שיבוץ ליום בחינה
· שינויים בשיבוץ
· ביטול הרשמה
יחידת תיאום לבחינות קבלה
לרפואה - מו"ר
02-6750612   premed_admin@nite.org.il
מערכת מרק"ם (שאלון
אישי-ביוגרפי בלבד)
· ביטול הרשמה לשאלון
יחידת תיאום לבחינות קבלה
לרפואה - מרק"ם
02-6750612   AnneSophie@nite.org.il
מערכת מרק"ם
· זימון לבחינה
· שיבוץ ליום בחינה
· שינויים בשיבוץ
· ביטול הרשמה למרכז הערכה
יואב טל, רכז וועדת הקבלה ללימודי הרפואה באוניברסיטה
העברית
02-6758018   yoavta@savion.huji.ac.il