מידע לנרשמים למערכות מו"ר ומרק"ם

מקרים מיוחדים

מועמד שנבצר ממנו להיבחן מסיבות רפואיות

נבחן שמסיבות רפואיות לא הגיע ליום הבחינה שנקבע לו או עזב את הבחינה מסיבה רפואית לפני תחילתה או במהלכה, ומעוניין שוועדה למקרים חריגים במאל"ו תדון בעניינו, צריך להיבדק ביום הבחינה במוקד לרפואה דחופה או בחדר מיון (לא אצל רופא משפחה). על הנבחן לשלוח למאל"ו מסמך רשמי מהרופא שבדק אותו המסביר מדוע נבצר ממנו להיבחן ביום הבחינה שנקבע לו או מדוע עזב את הבחינה. המסמך צריך לכלול אבחנה רפואית של הבעיה שבגללה נבצר מהנבחן להיבחן או להשלים את הבחינה, את פירוט הטיפול המומלץ, כולל מספר ימי המנוחה, ואת פרטי הרופא הבודק. למסמך זה יש לצרף מכתב ובו בקשת הנבחן. את המסמך ואת הבקשה יש לשלוח בדוא"ל ליחידת התיאום לבחינות קבלה לרפואה במאל"ו בתוך שבעה ימים ממועד הבחינה. יש להתקשר ליחידה ולוודא שהמסמכים התקבלו. הוועדה תדון בבקשת הנבחן רק במקרים שבהם ברור כי נסיבות רפואיות הן שמנעו ממנו להיבחן.

מועמד שנבצר ממנו להיבחן מסיבות שאינן רפואיות

נבחן שלא הגיע ליום הבחינה שנקבע לו מסיבה שאינה רפואית, כגון מוות של בן משפחה מדרגה ראשונה או זימון למילואים בצו 8, ומעוניין שוועדה למקרים חריגים במאל"ו תדון בעניינו, צריך לשלוח למאל"ו מכתב המפרט את הנסיבות החריגות שמנעו ממנו להגיע לבחינה. את המכתב יש לשלוח בדוא"ל ליחידת התיאום לבחינות קבלה לרפואה במאל"ו בתוך שבעה ימים ממועד הבחינה, ואליו יש לצרף כל מסמך רלוונטי המעיד על הנסיבות שבגללן נבצר מהנבחן להגיע לבחינה. יש להתקשר ליחידה ולוודא שהמסמכים התקבלו. הוועדה תדון בבקשת הנבחן רק במקרים שבהם ברור כי נסיבות חריגות הן שמנעו ממנו להיבחן.

ביטול הרשמה

בשל אופיין המיוחד של מערכות מו"ר ומרק"ם - מספר הנבחנים מוגבל, ומועמדים שאינם מבטלים את השתתפותם בזמן מונעים ממועמדים אחרים להיבחן - נקבעו כללים מחמירים בכל הנוגע לביטול ההשתתפות בהן.

מועמדים ששילמו את דמי ההשתתפות במערכת המיון אך ביטלו את השתתפותם, יקבלו החזר כספי בהתאם להוראות החוק, וזאת לפי הפירוט שלהלן:

החזר תשלום תמורת מרכז ההערכה מו"ר: למעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם עד שבוע לפני מועד הבחינה הראשון שזומנו אליו (שאלון ביוגראפי או מרכז הערכה) יקבלו החזר בסך 85% מהתשלום תמורת מרכז ההערכה. מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם בשבוע שלפני מועד הבחינה הראשון שאליו זומנו, אך לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד זה, יקבלו החזר בסך 70% מהתשלום תמורת מרכז ההערכה. מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם ב-48 השעות שלפני מועד הבחינה הראשון שזומנו אליו ומועמדים שלא ביטלו את השתתפותם ולא הגיעו למועד הבחינה הראשון שזומנו אליו, יקבלו החזר בסך 55% מהתשלום תמורת מרכז ההערכה.

לשם קבלת החזר על התשלום תמורת מערכת מו"ר יש לשלוח בדוא"ל בקשה ליחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה. בבקשה יש לציין שם מלא, מספר זיהוי, כתובת מדויקת למשלוח המחאה ומספר טלפון.

החזר תשלום תמורת מרכז ההערכה מרק"ם: מועמדים ששילמו את דמי ההשתתפות אך ביטלו את השתתפותם יפנו לאוניברסיטה העברית לקבלת החזר.

החזר תשלום תמורת השאלון האישי-ביוגרפי: מועמדים ששילמו דמי השתתפות בשאלון האישי-ביוגרפי וביטלו את השתתפותם, או לא הגיעו למלא את השאלון, יקבלו החזר כספי מלא בניכוי דמי טיפול בסך 60 ש"ח.

לקבלת ההחזר יש לשלוח בדוא"ל בקשה ליחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה. על מועמדי מו"ר לשלוח את הדוא"ל ל- premed_admin@nite.org.il ועל מועמדי מרק"ם לשלוח ל- AnneSophie@nite.org.il. בבקשה יש לציין שם מלא, מספר ת"ז, כתובת מדויקת למשלוח המחאה ומספר טלפון.