מידע לנרשמים למערכות מו"ר ומרק"ם

פרטים על הבחינה

תנאי הבחינה

מילוי השאלון האישי-ביוגרפי נערך באולמות ובתנאי ישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל, כיסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת כיסאות ליד שולחנות) וכדומה. מועמדים לא יוכלו לבחור את אולם הבחינה ואת תנאי הישיבה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים המשמיעים קול (ובכלל זה שעוני עצר), בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים דומים להם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

במרכז ההערכה לוח הזמנים צפוף, ועל המועמדים לעבור מתחנה לתחנה במהירות. עובדי מוסדות הלימוד, מסר ומאל"ו יעמדו לרשות המועמדים לצורך הכוונה וסיוע.

מערכת מיזוג האוויר פועלת במשך כל יום ההערכה, וכדאי להגיע בלבוש מתאים.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.

צילום בתחנות ההערכה במסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית)

מצלמות וידאו מותקנות בכמה מתחנות ההערכה במסר ומצלמות את המתרחש בהן. בבוקר יום ההערכה יחתמו המועמדים המשתתפים במרכז ההערכה במסר על טופס הסכמה לצלמם. כל הסרטונים יישארו חסויים וישמשו לצורכי הדרכה ומחקר בלבד. הסרטונים לא ישמשו לצורך החלטה בדבר קבלת מועמדים ללימודים או דחייתם.

מילוי השאלון האישי-ביוגרפי בתנאים מותאמים

תנאי בחינה מותאמים ניתנים רק לנבחנים בעלי לקות המשבשת את תפקודם במידה רבה, וזאת כדי לשמור על הוגנות המבחן ביחס לכל הנבחנים.

מועמדים בעלי מגבלה פיזית חמורה או לקות בכתיבה העלולות לפגוע בתפקודם בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי, הסבורים כי הם זכאים לתנאים מותאמים בעת מילוי השאלון ישלחו בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו. בבקשה זו יציינו כי הם מבקשים לקבל תנאי בחינה מותאמים בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי של מערכת מו"ר ומערכת מרק"ם. את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון למערכת המיון מו"ר או מרק"ם, ועליה להגיע ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו, מגובה במסמכים, לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה.  לבקשה יש לצרף הצהרה חתומה על פי הטופס המצוי בקישור הבא: טופס הצהרה למועמד המבקש תנאים מותאמים. הנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת הבקשה ובדבר המסמכים הנדרשים מצויות באתר מאל"ו. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. רשימת המזומנים לבחינה נקבעת על ידי האוניברסיטאות בלבד.

החלטה אם להיענות לבקשה או לדחותה תתקבל עד 25 ימים ממועד קליטתה. על החלטה זו אפשר לערער, כמפורט באתר מאל"ו. אך יש להדגיש כי גם הערעור צריך להגיע למאל"ו לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו. הטיפול בבקשה ובערעורים דורש זמן, ולכן ממומלץ לשלוח בקשות מוקדם ככל האפשר ולא לחכות לרגע האחרון.

לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה, ובכלל זה המסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים מותאמים.