מבנה מערכות מו"ר ומרק"ם ומרכיביהן

למערכות מו"ר ומרק"ם שני חלקים: שאלון אישי-ביוגרפי ומרכז הערכה. מרכיבי שתי המערכות זהים.

שאלון אישי-ביוגרפי

בשאלון כ-10-15 שאלות פתוחות מהסוג הרווח בראיונות קבלה. על המועמדים לכתוב את התשובות בכתב יד במקום המיועד לכך בחוברת השאלון. הזמן המוקצב למילוי השאלון הוא שעתיים וחצי.

לשאלות בשאלון אין תשובות נכונות או לא נכונות. התשובות יוערכו על פי מורכבותן והעמקתן. מומלץ לקרוא כל שאלה בעיון ולענות עליה לאחר מחשבה ושיקול דעת. בתשובות על שאלות הנוגעות לאירועים מן העבר מומלץ לציין אירועים מתאימים שהם בולטים וחשובים, ואשר השפעתם ניכרת לאורך זמן.

את התשובות לשאלון האישי-ביוגרפי יעריכו שני מעריכים מומחים שהוכשרו לכך. הציון הסופי של השאלון יהיה הממוצע של שתי הערכות אלו. אם בין שתי ההערכות יהיה פער גדול, יעריך את התשובות מעריך שלישי, והציון הסופי יהיה הממוצע של שתי ההערכות הקרובות ביותר זו לזו.

מרכז הערכה

במרכז ההערכה יעבור כל מועמד בתחנות ממגוון סוגים. בכל תחנה יעריך אותו מעריך מומחה שעבר הכשרה לתפקיד ואשר נמנה לרוב עם סגל בתי הספר לרפואה. הזמן המוקצב לכל תחנה הוא 10 דקות. בתום כל תחנה ימלא המעריך דף הערכה סטנדרטי על המועמד. בתחנות הסימולציה, ששחקן משתתף בהן, גם השחקן יעריך את המועמד. במסגרת מרכז ההערכה ימלאו המועמדים גם את שאלון שאו"ל, שאלון אישיות ממוחשב.

סוגי התחנות

תחנות ריאיון אישי: בתחנות אלו יציג המעריך למועמד שאלות על התנסויות בעברו.

תחנות דיון בסוגיה הנוגעת למקצוע הרפואה: בתחנות אלו יבקש המעריך מהמועמד להביע את דעתו על סוגיות הנוגעות למקצוע הרפואה על יסוד מקרה שיוצג לו.

תחנות סימולציה: בתחנות אלו יפגוש המועמד שחקן המשחק אדם שנקלע למצב מורכב ויצטרך לתקשר איתו. כעבור כחמש דקות יצא השחקן מהחדר, ובזמן הנותר ישאל המעריך שצפה בסימולציה את המועמד שאלות על מה שהתרחש במהלכה.

למידע נוסף על הכנה למערכת ופריטים להתנסות