מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2020

מועדי הבחינות הקרובות

המערכת:
הבחינה:
מקום הבחינה:
תאריך הבחינה:
שפות הבחינה:

מו"ר ומרק"ם

שאלון ביוגרפי

19.6.20

בקשות מועמדים ומסמכים לקבלת תנאים מותאמים צריכים להגיע למאל"ו לא יאוחר מתאריך 17.5.20

עברית

מו"ר

מרכז הערכה

מסר

21.6.20 עד 23.6.20 וב-26.6.20, אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

עברית

מו"ר

מרכז הערכה

טכניון

22.6.20 עד 5.7.20, אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

עברית

מרק"ם

מרכז הערכה

ירושלים

28.6.20 עד 9.7.20, אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

עברית

מחירי בחינות מו"ר ומרק"ם

*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית
 • מו"ר - שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
  1893
 • מרק"ם -
  שאלון ביוגרפי
  293
 • מרק"ם -
  מרכז הערכה *
  1600
*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית