כיצד מחושבים ציוני בחינת מתא"ם?

ציוני מתא"ם הם ציונים יחסיים, המשקפים את הישגיו של הנבחן בהשוואה להישגי שאר הנבחנים. לכל נבחן מחושבים שלושה ציונים: ציון בחלק ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר, ציון בחלק הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה וציון כללי, המבוסס על הציונים של שני החלקים.

השלב הראשון של תהליך חישוב הציונים הוא חישוב ציוני גלם לשני חלקי הבחינה (על סמך מספר התשובות הנכונות בכל חלק). לאחר מכן ציוני הגלם מתוקננים כדי לאפשר השוואה בין הציונים בשני חלקי הבחינה, וכן כדי לאפשר דירוג מדויק של כל מי שנבחן בה.

בשלב השני, לצורך חישוב הציון הכללי בבחינה, מחושב ממוצע משוקלל של שני חלקי הבחינה (40% לחלק ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר ו-60% לחלק הבנת טקסטים), וממוצע זה מתורגם לציון הסופי בבחינה באמצעות נוסחת מעבר המופעלת עליו (הנוסחה מופיעה בעלון ההסבר שנשלח לנבחנים בעת פרסום הציונים).

כל ציוני בחינת מתא"ם המדווחים הם ציוני תקן בסולם שבו הממוצע הוא 100 וסטיית התקן 20, וטווח הציונים מ-50 עד 150.

הציונים בבחינת מתא"ם תקפים עבור הרשמה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה לחמש שנות הלימודים הבאות לאחר הבחינה. לדוגמה, ציוני מתא"ם במועד 2023 תקפים להרשמה לתשפ"ה (2025-2024), תשפ"ו (2026-2025), תשפ"ז (2027-2026), תשפ"ח (2028-2027) ותשפ"ט (2029-2028). באופן דומה, מועדי הבחינה התקפים להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה (2025-2024) הינם מועד 2019, מועד 2020, מועד 2021, מועד 2022 ומועד 2023.