הכנה לבחינת מתא"ם ובחינות להתנסות

הנחיות לפתרון הבחינה

כל אחד משני החלקים של מתא"ם מופיע בחוברת בחינה נפרדת. הנבחנים מתבקשים למלא את תשובותיהם בתוך חוברת הבחינה, בעיפרון בלבד.

בשאלות ברירה הנבחנים מתבקשים להקיף בעיגול את מספרה של התשובה הנכונה. יש להקפיד על סימון ברור ולסמן תשובה אחת בלבד! סימון של יותר מתשובה אחת לשאלה ייחשב שגיאה.

בשאלות פתוחות-ממוקדות הנבחנים מתבקשים לכתוב תשובה קצרה, תמציתית, ומוגבלת באורכה לשורות המוקצבות המסומנות בחוברת הבחינה. התשובה תיכתב בשפה העברית בלבד!

אין מורידים נקודות על תשובה לא נכונה. לפיכך, גם אם אינכם בטוחים מהי התשובה הנכונה, כדאי לכם בכל מקרה להשיב על כל שאלה. לכל השאלות משקל שווה בקביעת הציון.

שימו לב, השימוש בכל חומר עזר או חומר לימודי אחר במתא"ם אסור בהחלט. איסור זה חל גם על השימוש במחשבונים, בדפי נוסחאות ובמילונים מכל סוג שהוא! לנוחות הנבחנים יינתן תרגום או הסבר בעברית של מילים או מונחים מסוימים מהטקסטים המדעיים בפסיכולוגיה. מותר להיעזר בבחינה במַדגֵשים ("מרקרים").

בחינות לדוגמה

בחינה לדוגמה 1
בחינה לדוגמה 2
בחינה לדוגמה 3
בחינה לדוגמה 4