בחינה בתנאים מותאמים: מערכת מר"ב

תנאי בחינה מותאמים ניתנים רק לנבחנים בעלי לקות המשבשת את תפקודם במידה רבה, וזאת כדי לשמור על הוגנות המבחן ביחס לכל הנבחנים.

להלן המועמדים הרשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים:

  • מועמדים שיש להם מגבלה גופנית חמורה, מגבלה פסיכיאטרית או לקות למידה או קשב הסבורים כי הם זקוקים לתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית
  • מועמדים שמגבלה גופנית (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם להיכנס לכיתה רגילה או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה
  • מועמדים שיש להם מגבלה גופנית חמורה או לקות משמעותית בכתיבה הסבורים כי הם זקוקים לתנאים מותאמים בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי

 

מועמדים הסבורים כי הם זכאים לתנאים מותאמים ישלחו בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו. בבקשה זו יציינו כי הם מבקשים לקבל תנאי בחינה מותאמים בעת הבחינה בחשיבה אנליטית ו/או בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי של מערכת מר"ב. את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון למערכת מר"ב, ועליה להגיע ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו, מגובה במסמכים, לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה. לבקשה יש לצרף הצהרה חתומה על פי הטופס שבקישור זה: טופס הצהרה למועמד המבקש תנאים מותאמים. ניתן למצוא הנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת הבקשה ובדבר המסמכים הנדרשים באתר מאל"ו. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. האוניברסיטאות בלבד הן הקובעות את רשימת המזומנים לבחינה.

ההחלטה אם להיענות לבקשה או לדחותה תתקבל עד 25 ימים ממועד קליטת הבקשה. על החלטה זו אפשר לערער, כמפורט באתר מאל"ו, אך הערעור צריך להגיע למאל"ו לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו. הטיפול בבקשה ובערעורים דורש זמן, ולכן מומלץ לשלוח בקשות מוקדם ככל האפשר ולא לחכות לרגע האחרון.

האמור לעיל נוגע גם למועמדים שנרשמו לבתי הספר לרפואה ועדיין לא קיבלו זימון למערכת מר"ב, אך לא קיבלו גם הודעת דחייה.

לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה, ובכלל זה מסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים מותאמים.