מידע לנרשמים למערכת מר"ב

בדיקה חוזרת של קליטת התשובות וההערכות

בחינה בחשיבה אנליטית ומרכז הערכה

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של קליטת התשובות לבחינה בחשיבה אנליטית ושל ההערכות שניתנו במרכז ההערכה. מניסיון מאל"ו, הסיכוי למצוא טעות בקליטת נתונים אלו נמוך ביותר. בדיקה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול, אך אם בבדיקה החוזרת יתברר שאומנם נפלה טעות, יוחזרו למבקש דמי הטיפול במלואם. אפשר להגיש בקשה באזור האישי באתר מאל"ו בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה.

שים לב: הציון במרכז ההערכה נסמך על תצפיות והערכות בלתי תלויות של מעריכים מיומנים רבים, השקולות כנגד כמה וכמה היבחנויות חוזרות.

הזמנה לבדיקת הציון

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון המחושב לכל נבחן משקף את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל בעיות טכניות או בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה. בכל מקרה כזה הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה. על פי רוב ההזמנה לבדיקה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך לעיתים היא נשלחת במועד מאוחר יותר. בנוסף, בגין מעשה של רמייה ו/או העתקה ו/או ניסיון לקבלת ציון שלא כדין, רשאי מאל"ו לאסור להיבחן בבחינות השונות הנערכות על ידו למשך 12 חודשים.

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות:

א. פסילת הבחינה
ב. איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים
ג. הגשת תביעה אזרחית
ד. פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

פניות והשגות על מהלך הבחינה

אם יש לנבחן השגות על מערכת מר"ב, עליו להפנותן בכתב אל המדור לפניות הציבור של מאל"ו בתוך שבעה ימים מיום הבחינה. בכל פנייה אל מאל"ו בעניין זה יש לציין את שם הנבחן, את מספר תעודת הזהות, את סוג הבחינה ואת מועדה (תאריך ושעה). את ההשגות אפשר לשלוח למדור לפניות הציבור דרך דף פניות ובירורים באתר מאל"ו.

 

דרכי התקשרות

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
ת"ד 39020 ירושלים 9139001
טלפון 02-6759555 א-ה 8:30-15:30
פקס 02-6759543

 

נושא לאן לפנות טל' 02-6759555 פקס דוא"ל/אחר
· דיווח ציונים למוסדות ולנבחנים
· בקשה לבדיקה חוזרת
מדור ציונים שלוחה 2   score@nite.org.il
· בחינות בתנאים מותאמים היחידה לבחינות מותאמות שלוחה 3 02-6750640 מאל"ו- היחידה לבחינות מותאמות
(בחינת מר"ב)
ת"ד 39020
ירושלים 9139001
· שאלות על הבחינות
· השגות על מהלך הבחינה
מדור לפניות הציבור שלוחה 4   טופס פנייה
מערכת מר"ב
· זימון לבחינה
· שיבוץ ליום בחינה
· שינויים בשיבוץ
· ביטול הרשמה
יחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה - מר"ב 02-6750612   premed_admin@nite.org.il