מידע לנרשמים למערכת מר"ב

מקרים מיוחדים

מועמד שנבצר ממנו להיבחן מסיבות רפואיות

מועמד שמסיבות רפואיות לא הגיע ליום הבחינה שנקבע לו או עזב את הבחינה לפני תחילתה או במהלכה, ומעוניין שוועדה למקרים חריגים במאל"ו תדון בעניינו, צריך להיבדק ביום הבחינה במוקד לרפואה דחופה או בחדר מיון (לא אצל רופא משפחה). על המועמד לשלוח למאל"ו מסמך רשמי מהרופא שבדק אותו המסביר מדוע נבצר ממנו להיבחן ביום הבחינה שנקבע לו או מדוע עזב את הבחינה. המסמך צריך לכלול אבחנה רפואית של הבעיה שבגללה נבצר מהמועמד להיבחן או להשלים את הבחינה, את פירוט הטיפול המומלץ, כולל מספר ימי המנוחה, ואת פרטי הרופא הבודק. למסמך זה יש לצרף מכתב ובו בקשת המועמד. את המסמך ואת הבקשה יש לשלוח בדוא"ל ליחידת התיאום לבחינות קבלה לרפואה במאל"ו בתוך שבעה ימים ממועד הבחינה. יש להתקשר ליחידה ולוודא שהמסמכים התקבלו. הוועדה תדון בבקשת המועמד רק במקרים שבהם ברור כי נסיבות רפואיות הן שמנעו ממנו להיבחן.

מועמד שנבצר ממנו להיבחן מסיבות חריגות שאינן רפואיות

מועמד שלא הגיע ליום הבחינה שנקבע לו מסיבה שאינה רפואית, כגון מוות של בן משפחה מדרגה ראשונה או זימון למילואים בצו 8, ומעוניין שוועדה למקרים חריגים במאל"ו תדון בעניינו, צריך לשלוח למאל"ו מכתב המפרט את הנסיבות החריגות שמנעו ממנו להגיע לבחינה. את המכתב יש לשלוח בדוא"ל ליחידת התיאום לבחינות קבלה לרפואה במאל"ו בתוך שבעה ימים ממועד הבחינה, ואליו יש לצרף כל מסמך רלוונטי המעיד על הנסיבות שבגללן נבצר מהמועמד להגיע לבחינה. יש להתקשר ליחידה ולוודא שהמסמכים התקבלו. הוועדה תדון בבקשת המועמד רק במקרים שבהם ברור כי נסיבות חריגות הן שמנעו ממנו להיבחן.

ביטול הרשמה

בשל אופיים המיוחד של שלבי מערכת מר"ב - מספר הנבחנים מוגבל, ומועמדים שאינם מבטלים את השתתפותם בזמן מונעים ממועמדים אחרים להיבחן - נקבעו כללים מחמירים בכל הנוגע לביטול ההשתתפות בהם.

מועמדים ששילמו את דמי ההשתתפות במערכת המיון אך ביטלו את השתתפותם, יקבלו החזר כספי בהתאם להוראות החוק, וזאת לפי הפירוט שלהלן:

החזר דמי השתתפות בבחינה בחשיבה אנליטית ו/או השאלון האישי-ביוגרפי: מועמדים ששילמו דמי השתתפות בבחינה בחשיבה אנליטית ו/או בשאלון האישי-ביוגרפי וביטלו את השתתפותם או לא הגיעו ליום הבחינה, יקבלו החזר כספי מלא בניכוי דמי טיפול בסך 60 ש"ח.

החזר דמי השתתפות במרכז ההערכה: למעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, מועמדים ששילמו דמי השתתפות במרכז ההערכה וביטלו את השתתפותם עד שבוע לפני מועד הבחינה הראשון שזומנו אליו במסגרת השלב השני במערכת (שאלון אישי-ביוגרפי או מרכז הערכה) יקבלו החזר בסך 85% מהסכום ששילמו. מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם בשבוע שלפני מועד הבחינה הראשון שאליו זומנו, אך לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד זה, יקבלו החזר בסך 70% מהסכום ששילמו. מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם ב-48 השעות שלפני מועד הבחינה הראשון שזומנו אליו, ומועמדים שלא ביטלו את השתתפותם ולא הגיעו למועד הבחינה הראשון שזומנו אליו, יקבלו החזר בסך 55% מהסכום ששילמו.

לשם קבלת החזרים על תשלומי דמי השתתפות במערכת מר"ב יש לשלוח בקשה ליחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה בכתובת הדוא"ל premed_admin@nite.org.il. בבקשה יש לציין שם מלא, מספר זיהוי, כתובת מדויקת למשלוח המחאה ומספר טלפון.

העברת הציונים

ציוני הבחינה בחשיבה אנליטית יועברו לכל המוסדות המשתמשים במערכת מר"ב. שבועות אחדים לאחר הבחינה תישלח למועמדים הודעה בכתב מטעם מוסדות הלימוד בדבר המשך תהליך מיונם למסלולים הארבע-שנתיים.

בנוסף, ישלחו הציונים לכתובת הדואר האלקטרוני של כל מועמד שלא התנגד לקבלת ציוניו בדוא"ל.

ימים מספר לאחר העברת הציונים למוסדות יוכלו המועמדים לצפות בציון שקיבלו בבחינה בחשיבה אנליטית באזור האישי באתר מאל"ו, וזאת על סמך פרטים אישיים מזהים - מספר תעודת זהות וסיסמה אישית.

הציון המסכם בשלב השני של מערכת מר"ב מחושב לפי ציון מרכז ההערכה (70%) וציון השאלון האישי-ביוגרפי (30%). ציון מסכם יחושב אך ורק למועמדים שנבחנו בשני הרכיבים הללו באותה השנה.

טווח הציונים בבחינות מערכת מר"ב הוא מ-150 עד 250, ממוצע הציונים הוא 200 וסטיית התקן היא 20.

רק לאחר שיקבלו מוסדות הלימוד את הציונים יוכלו המועמדים לצפות בציונם הכללי ובציוני מרכיביו (השאלון האישי-ביוגרפי ומרכז ההערכה) באזור האישי באתר מאל"ו, וזאת על סמך פרטים אישיים מזהים - מספר תעודת זהות וסיסמה אישית.

לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי רפואה.