מידע לנרשמים למערכת מר"ב

שינוים בשיבוץ

מועמד שנבצר ממנו לבוא במועד שנקבע לו מתבקש להודיע על כך מייד ליחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה במאל"ו. אין התחייבות שייקבע לו מועד אחר. כמו כן, מועמד שזומן אך אין בכוונתו להיבחן מתבקש להודיע על כך מייד כדי שיהיה אפשר לזמן מועמד אחר במקומו.

על פי החלטת מוסדות הלימוד, מועמד שקיבל זימון לאחת ממערכות המיון והחליט שלא להיבחן במערכת שזומן אליה לא יוכל להיבחן במערכת אחרת. הדבר ייחשב לוויתור על ההיבחנות בכל מערכות המיון באותה שנה.

התשלום תמורת הבחינה

מועמדים שיזומנו לשלב הראשון של מערכת מר"ב - בחינה בחשיבה אנליטית - יקבלו בדוא"ל מכתב זימון ובו קישור לתשלום בכרטיס אשראי באתר התשלומים של מערכת מר"ב, ובצידו קוד משתמש וסיסמה. הסכום ייגבה בתשלום אחד.

מועמדים שיזומנו לשלב השני של מערכת מר"ב - שאלון ומרכז הערכה - יקבלו בדוא"ל מכתב זימון ובו קישור לתשלום בכרטיס אשראי באתר התשלומים של מערכת מר"ב, ובצידו קוד משתמש וסיסמה. הסכום ייגבה בתשלום אחד. בשלב זה יהיה אפשר לבחור אם לשלם בעבור השאלון האישי-ביוגרפי בעבור מרכז ההערכה בלבד, או בעבור שניהם.

על המועמדים לשלם תמורת השתתפותם בחלקי מערכת מר"ב בתוך 72 שעות ממועד שליחת מכתב הזימון. מועמד שלא שילם את דמי ההשתתפות בפרק זמן זה ייחשב למי שוויתר על זכותו להיבחן השנה.

בעת ההזדהות לצורך תשלום יש להקפיד על רישום מדויק של מספר הזיהוי שבעזרתו נרשם המועמד ללימודים (מספר זהות כולל ספרת ביקורת או מספר דרכון זר).

פרטים על הבחינה

תנאי הבחינה

הבחינה בחשיבה אנליטית ומילוי השאלון האישי-ביוגרפי נערכים באולמות ובתנאי ישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל, כיסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת כיסאות ליד שולחנות) וכדומה. מועמדים לא יוכלו לבחור את אולם הבחינה ואת תנאי הישיבה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשבון), בשעונים המשמיעים קול (ובכלל זה שעוני עצר), בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים דומים להם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

במרכז ההערכה במסר לוח הזמנים צפוף, ועל המועמדים לעבור מתחנה לתחנה במהירות. עובדי מוסדות הלימוד, מסר ומאל"ו יעמדו לרשות המועמדים לצורך הכוונה וסיוע.

מערכת מיזוג האוויר פועלת במשך כל יום ההערכה, וכדאי להגיע בלבוש מתאים.

העישון אסור בכל אתרי הבחינה.

צילום בתחנות ההערכה במסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית)

מצלמות וידאו מותקנות בכמה מתחנות ההערכה במסר ומצלמות את המתרחש בהן. בבוקר יום ההערכה יחתמו המועמדים המשתתפים במרכז ההערכה במסר על טופס הסכמה לצלמם. כל הסרטונים יישארו חסויים וישמשו לצורכי הדרכה ומחקר בלבד. הסרטונים לא ישמשו לצורך החלטה בדבר קבלת מועמדים ללימודים או דחייתם.

היבחנות בבחינה בחשיבה אנליטית ומילוי השאלון האישי-ביוגרפי בתנאים מותאמים

תנאי בחינה מותאמים ניתנים רק לנבחנים בעלי לקות המשבשת את תפקודם במידה רבה, וזאת כדי לשמור על הוגנות המבחן ביחס לכל הנבחנים.

מועמדים שרשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים הם אלו:

  • מועמדים שיש להם מגבלה גופנית חמורה, מגבלה פסיכיאטרית או לקות למידה או קשב הסבורים כי הם זקוקים לתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית
  • מועמדים שמגבלה גופנית (כגון הריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם להיכנס לכיתה רגילה או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה
  • מועמדים שיש להם מגבלה גופנית חמורה או לקות משמעותית בכתיבה הסבורים כי דרושים להם תנאים מותאמים למילוי השאלון האישי-ביוגרפי

מועמדים הסבורים כי הם זכאים לתנאים מותאמים ישלחו בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו. בבקשה זו יציינו כי הם מבקשים לקבל תנאי בחינה מותאמים בעת הבחינה בחשיבה אנליטית ו/או בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי של מערכת מר"ב. את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון למערכת מר"ב, ועליה להגיע ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו, מגובה במסמכים, לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה. לבקשה יש לצרף הצהרה חתומה על פי טופס הצהרה למועמד המבקש תנאים מותאמים. הנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת הבקשה ובדבר המסמכים הנדרשים מצויות באתר מאל"ו. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. האוניברסיטאות בלבד הן הקובעות את רשימת המזומנים לבחינה.

ההחלטה אם להיענות לבקשה או לדחותה תתקבל עד 25 ימים ממועד קליטת הבקשה. על החלטה זו אפשר לערער, כמפורט באתר מאל"ו, אך הערעור צריך להגיע למאל"ו לא יאוחר מהתאריך הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו. הטיפול בבקשה ובערעורים דורש זמן, ולכן מומלץ לשלוח בקשות מוקדם ככל האפשר ולא לחכות לרגע האחרון.

לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה, ובכלל זה מסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים מותאמים.