מידע לנרשמים למערכת מר"ב

שינוים בשיבוץ

מועמד שנבצר ממנו לבוא במועד שנקבע לו מתבקש להודיע על כך מייד ליחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה במאל"ו. אין התחייבות שייקבע לו מועד אחר. כמו כן, מועמד שזומן אך אין בכוונתו להיבחן מתבקש להודיע על כך מייד כדי שיהיה אפשר לזמן מועמד אחר במקומו.

על פי החלטת מוסדות הלימוד, מועמד שקיבל זימון לאחת ממערכות המיון והחליט שלא להיבחן במערכת שזומן אליה לא יוכל להיבחן במערכת אחרת. הדבר ייחשב לוויתור על ההיבחנות בכל מערכות המיון באותה שנה.

התשלום תמורת הבחינה

מועמדים שיזומנו לשלב הראשון של מערכת מר"ב - בחינה בחשיבה אנליטית - יקבלו בדוא"ל מכתב זימון ובו קישור לתשלום בכרטיס אשראי באתר התשלומים של מערכת מר"ב, ובצידו קוד משתמש וסיסמה. הסכום ייגבה בתשלום אחד.

מועמדים שיזומנו לשלב השני של מערכת מר"ב - שאלון ומרכז הערכה - יקבלו בדוא"ל מכתב זימון ובו קישור לתשלום בכרטיס אשראי באתר התשלומים של מערכת מר"ב, ובצידו קוד משתמש וסיסמה. הסכום ייגבה בתשלום אחד. בשלב זה יהיה אפשר לבחור אם לשלם בעבור השאלון האישי-ביוגרפי בעבור מרכז ההערכה בלבד, או בעבור שניהם.

על המועמדים לשלם תמורת השתתפותם בחלקי מערכת מר"ב בתוך 72 שעות ממועד שליחת מכתב הזימון. מועמד שלא שילם את דמי ההשתתפות בפרק זמן זה ייחשב למי שוויתר על זכותו להיבחן השנה.

בעת ההזדהות לצורך תשלום יש להקפיד על רישום מדויק של מספר הזיהוי שבעזרתו נרשם המועמד ללימודים (מספר זהות כולל ספרת ביקורת או מספר דרכון זר).

פרטים על הבחינה

תנאי הבחינה

הבחינה בחשיבה אנליטית ומילוי השאלון האישי-ביוגרפי נערכים באולמות ובתנאי ישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל, כיסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת כיסאות ליד שולחנות) וכדומה. מועמדים לא יוכלו לבחור את אולם הבחינה ואת תנאי הישיבה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשבון), בשעונים המשמיעים קול (ובכלל זה שעוני עצר), בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים דומים להם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

במרכז ההערכה במסר לוח הזמנים צפוף, ועל המועמדים לעבור מתחנה לתחנה במהירות. עובדי מוסדות הלימוד, מסר ומאל"ו יעמדו לרשות המועמדים לצורך הכוונה וסיוע.

מערכת מיזוג האוויר פועלת במשך כל יום ההערכה, וכדאי להגיע בלבוש מתאים.

העישון אסור בכל אתרי הבחינה.

צילום בתחנות ההערכה במסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית)

מצלמות וידאו מותקנות בכמה מתחנות ההערכה במסר ומצלמות את המתרחש בהן. בבוקר יום ההערכה יחתמו המועמדים המשתתפים במרכז ההערכה במסר על טופס הסכמה לצלמם. כל הסרטונים יישארו חסויים וישמשו לצורכי הדרכה ומחקר בלבד. הסרטונים לא ישמשו לצורך החלטה בדבר קבלת מועמדים ללימודים או דחייתם.

היבחנות בבחינה בחשיבה אנליטית ומילוי השאלון האישי-ביוגרפי בתנאים מותאמים

תנאי בחינה מותאמים ניתנים רק לנבחנים בעלי לקות המשבשת את תפקודם במידה רבה, וזאת כדי לשמור על הוגנות המבחן ביחס לכל הנבחנים.

רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים:

  • נבחנים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או נפשית, לקות למידה, קשב או ASD) הסבורים כי הם זקוקים לתנאים מותאמים בבחינה בחשיבה אנליטית
  • מועמדים שמגבלה גופנית (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם להיכנס לכיתה רגילה או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה
  • מועמדים שיש להם מגבלה גופנית או לקות משמעותית בכתיבה הסבורים כי הם זקוקים לתנאים מותאמים בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי

מועמדים ללימודי רפואה הסבורים כי הם זכאים לתנאים מותאמים יוכלו להגיש בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו. את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון למערכת מר"ב ולא יאוחר מהתאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים, המתעדכן באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה.

הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. האוניברסיטאות בלבד הן שקובעות את רשימת המוזמנים לבחינה.
האמור לעיל נוגע גם למועמדים שנרשמו לבתי הספר לרפואה ועדיין לא קיבלו זימון למיון במערכת מר"ב, אך גם לא קיבלו הודעת דחייה.
לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו מעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם, כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה, ובכלל זה מסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים מותאמים.

הנחיות מפורטות נמצאות בקישור זה.