העברת ציוני בחינת מימ"ד למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מדווח להם במישרין. הם מחויבים להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים.

ציוניכם יועבר למכינה שבה נבחנתם בתוך 10 ימים ממועד הבחינה. אין אפשרות להעביר את ציוניכם למוסדות נוספים.