מידע לנרשמים לבחינת מימ"ד

דף זה מפרט את נוהלי ההרשמה לבחינת מימ"ד. מומלץ לקרוא את כל המידע בעיון.

1. תשלום והרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה והתשלום מתבצעים במוסד הלימודים בו מתבצעת הבחינה.

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

2. ביום הבחינה

לפני כניסתכם לחדר הבחינה הציגו תעודת זהות.

נבחן שיבוא ללא תעודת זהות לא יוכל להיבחן.

3. תוצאות הבחינה

ציוניכם ידווחו בתוך 10 ימים למכינה שבה נבחנתם. אין אפשרות לדווח למוסדות נוספים.

הציונים מדווחים לנבחנים באינטרנט סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד. תוכלו לראות את ציוניכם באתר זה לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות וסיסמתכם האישית. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון סיסמאות לנבחנים.

4. ביטול הרשמה לבחינה

עפ"י הנהלים של מוסד הלימודים בו נערכה ההרשמה לבחינה.

5. בדיקה חוזרת של הבחינה לבקשת הנבחן

הליך זה כרוך בתשלום, אולם אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן יש טעות בתוצאות הבחינה, יוחזרו דמי הטיפול במלואם.
לפרטים יש לפנות למדור ציונים או להוריד מאתר המרכז טופס לתשלום עבור בדיקה חוזרת.

6. הזמנה לבחינה חוזרת

בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

בנוסף, בגין מעשה של רמייה ו/או העתקה ו/או ניסיון לקבלת ציון שלא כדין, רשאי מאל"ו לאסור להיבחן בבחינות השונות הנערכות על ידו למשך 12 חודשים.

7. באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן בבחינת מימ"ד

יש להמתין חודשיים בין שתי היבחנויות. נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מכך, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין חודשיים לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מימ"ד.

8. פניות והערות

השגות על מהלך הבחינה (אם יש כאלה) יש להפנות בכתב, דרך האתר, בפקס או בדואר אל המדור לפניות הציבור, בתוך שבוע מיום הבחינה.
בכל פנייה למאל"ו, אנא ציין שם, מספר תעודת זהות, סוג הבחינה ותאריך הבחינה.

לפרטים נוספים

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, בחינת מימ"ד, ת"ד 39020 ירושלים 9139001, טל' 02-6759555, פקס' 02-6759543