מידע כללי לפונה

תהליך האבחון

האבחון נערך ב-3 פגישות: שתי פגישות של כשעתיים כל אחת, המיועדות להיבחנות במבחני מת"ל, ומפגש אחד עם מאבחן מומחה להעמקת הבירור ולקבלת משוב על תוצאות האבחון ועל משמעותן.

המאבחן קובע את האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן את רמת הסבירות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. האבחנה מבוססת על כל הנתונים שבידי המאבחן, ובהם התפקוד במבחני מת"ל, ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית שלך כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפנייה ובשאלון האישי שמילאת, והמידע שנאסף במפגש האישי.

דוח האבחון

בתום האבחון מופק דוח ממוחשב ובו תוצאות המבחנים וחוות הדעת של המאבחן. בחוות הדעת מצוינת האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן הערכה בנוגע לסבירות קיומה של הפרעת קשב וריכוז, ובהתאם ניתנות המלצות למתן התאמות בבחינות אקדמיות ולמתן סיוע במהלך הלימודים. שני עותקים חתומים של הדוח יישלחו לביתך.

יצוין כי לעתים קורה שהתמונה המתקבלת ממכלול הנתונים אינה מאפשרת למאבחן לגבש אבחנה חד-משמעית. במקרים אלה ימליץ המאבחן על פנייה לבירור נוסף.

שיתוף פעולה מלא כתנאי הכרחי

תקפותן של מסקנות האבחון מותנית בנכונות הנתונים המונחים לפני המאבחן. לפיכך חיוני שתמסור מידע מלא ונכון ותבצע את המבחנים כמיטב יכולתך. כדי לוודא שתנאים אלה אכן מתקיימים, מת"ל כוללת מערכת של מדדים שנועדו לזהות תפקוד לא סביר או תפקוד שאינו משקף את מלוא יכולתו של הפונה. כמו כן, מת"ל כוללת הליך לבדיקת העקיבות של מכלול הנתונים המשמשים לגיבוש האבחנה. חשוב לדעת כי במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה לא סבירה, מוקצנת, או כוללת סתירות פנימיות, המאבחן לא יוכל לגבש אבחנה ולכן לא יוכל להמליץ על התאמות וסיוע, וזאת גם אם יש לך קשיי למידה אמיתיים. ניתן לפנות לאבחון חוזר במת"ל רק בחלוף שלוש שנים מן האבחון הראשון.

קבילות האבחון

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית בצירוף מסמכים אחרים, הנדרשים על ידי היחידה לבחינות בתנאים מותאמים (במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינות אקדמיות בכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, וכן במוסדות אחרים.

הגשת בקשות לקבלת תנאים מותאמים בבחינות היא תמיד באחריות הפונה ואינה מבוצעת על ידי מכון האבחון. כמו כן, יודגש כי המוסדות הדנים בבקשות (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומוסדות הלימוד) אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן ואת המלצותיו בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

במקרה שמוסד מתוקצב להשכלה גבוהה אינו מכיר באבחון באמצעות מת"ל, ניתן לכתוב לפניות הציבור של המועצה להשכלה גבוהה בדואר אלקטרוני: meida@che.org.il.

היבחנות חוזרת

ככלל, אצל פונים שעברו אבחון מבוסס מת"ל לאחר גיל 18 - האבחון יהיה תקף לכל החיים.

אצל פונים שעברו אבחון מבוסס מת"ל לפני גיל 18 - האבחון יהיה תקף לחמש שנים, ולאחר מכן הדרישה לאבחון חוזר תהיה נתונה לשיקול דעתו של המוסד שאליו נמסר האבחון.

בכל מקרה, לא ניתן להיבחן בשנית באבחון מבוסס מת"ל ב-3 השנים הראשונות לאחר האבחון המקורי.

עלות האבחון

אבחון מת"ל הוא שירות לציבור הניתן ללא כוונת רווח. תעריף האבחון הוא 1,771 ש"ח, מתוכם 98 ש"ח דמי טיפול בפנייה.

רשימת המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל